Председник Општинског већа – Војимир Чарапић

Чланови:
  1. Зорица Анастасијевић, комерцијални техничар
  2. Бојан Бојовић, дипл. инжењер шумарства
  3. Златко Вељовић, дипл.економиста
  4. Александар Миленковић, економиста
  5. Срђан Миленковић, економски техничар
  6. Биљана Петровић, лекар специјалиста
  7. Владимир Цветковић, дипл.економиста

 

Општинско веће чине Председник општине, заменик председника Општине и 7 чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једну или више одређених области из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Надлежност

Општинско веће:

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
7. поставља и разрешава Начелника општинске управе;
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9. информише јавност о свом раду;
10. доноси пословник о раду на предлог Председника општине;
11. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником у складу са законом и статутом.