Председник Скупштине општине Куршумлија

Славимир Михајловић
тел: 027/381-402, лок. 105
predsednik.skupstine@kursumlija.ls.gov.rs

Заменик председника Скупштине општине Куршумлија

Зоран Стошић
тел: 381-402, лок. 108

Секретар Скупштине општине Куршумлија

Маја Милијановић, дипл. правник
тел: 027/381-402, лок. 108

Заменик секретара Скупштине општине Куршумлија

Наташа Миленковић, дипл. правник
тел: 027/381-402, лок. 108

Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на напосредним изборима, тајним гласење, у складу са законом и Статутом. Скупштина општине Куршумлија има 25 одборника.

Надлежност Скупштине општине

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима.
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
24) информише јавност о свом раду;
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
29) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
31) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Р.бр. Презиме и име Изборна листа
1 Радован Раичевић СНС
2 Марко Мартиновић СНС
3 Душан Здравковић СНС
4 Светлана Младеновић Пешаковић СНС
5 Мирјана Јовић СНС
6 Радољуб Видић СНС
7 Славимир Михајловић СНС
8 Борис Милосављевић СНС
9 Јасмина Вучковић СНС
10 Зорица Шејић СНС
11 Милован Вуковић СНС
12 Славиша Дошовић СНС
13 Драгоје Весић СНС
14 Драгана Пумпаловић СНС
15 Драгана Ђорђевић СНС
16 Немања Петровић СНС
17 Милан Степановић СПС
18 Александар Миленковић СПС
19 Зоран Стошић Српска странка Заветници
20 Марко Радовановић Српска странка Заветници
21 Небојша Крстић Спасимо Куршумлију време је
22 Љиљана Арсенијевић Куршумлија против насиља
23 Горан Стајковић Куршумлија против насиља
24 Звездан Ристић Уједињена опозиција Куршумлије
25 Славко Илић Уједињена опозиција Куршумлије