Документа

Стратегија одрживог развоја општине Куршумлија

Статут општине Куршумлија
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Пословник о раду Скупштине општине Куршумлија
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

План управљања отпадом
План управљања отпадом је практичан документ који може помоћи општини у напорима да побољша управљање отпадом. Планирање управљања отпадом је специфично за сваку општину понаособ.

Куршумлија има изразит проблем одлагања отпадних материја, обзиром на конфигурацију, с једне стране, а са друге стране због ограничавајућих фактора избора локације и то многобројних речних токова и изворишта вода. С обзиром да у Локалном еколошком акционом плану приликом рангирања еколошких проблема отпад заузима прво место и да је највећи извор чврстог отпада, комунални отпад из домаћинстава, донета је Одлука о изради локалног плана управљања чврстим отпадом на територији општине Куршумлија са циљем да се успостави ефикасно управљање отпадом у општини.

Саставни део овог плана је и Катастар чврстог отпада и деградираног простора који представља регистар систематизованих информација и података о загађивачима животне средине са подацима о њиховој локацији.

Комплетан документ у ПДФ формату за период 2010 – 2019 можете преузети овде.

Упутство о примени одредаба 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр 18/16) којима је регулисна размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Локални антикорупцијски план (ЛАП)
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Извештај о изради локалног антикорупцијског плана
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Локални акциони план за младе 2018 – 2021
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Величина слова