фебруар

На основу члана 99.став 1.и 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12 ,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20),члана 20. Правилника о располагању грађевинским земљиштем („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 66/20), Одлуке Скупштине општине Куршумлија број I-02-105/2019 од 26.08.2019. године и Решења Председника општине Куршумлија II-464-2,  Комисија за грађевинско земљиште, објављује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 I  ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Куршумлија уписане у листу непокретности бр.33, КО Куршумлијска бања, обим удела 1/1, чија је намена утврђена Планом генералне регулације Куршумлијске бање, прикупљањем писмених понуда и то:

 • Катастарска парцела бр.509/1 KO Kуршумлијска бања у површини од 14а 60м2 градско грађевинско земљиште.(напомена: на кат.парцели бр.509/1 налази се део зграде са кат.парцеле бр.509/6 зграда бр.1 чија је укупна површина 17м2 од чега се 15м2 налази на кат.парцели бр.509/6 а део од 2м2 на кат.парцели бр.509/1);
 • Катастарска парцела 509/2 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 14м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/3 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 11м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/4 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 17м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/5 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 19м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/8 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 10м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/10 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 11м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/11 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 13м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/12 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 10м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 509/14 КО Куршумлијска бања у површини од 1а 95м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 510/11 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 52м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 510/12 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 42м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 510/13 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 55м2 градско грађевинско земљиште;
 • Катастарска парцела 510/14 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 33м2 градско грађевинско земљиште;

Намена:  Становање умерених густина

 • намена-доминантна – становање,туризам
 • намена-допунска,могућа–комерцијалнеуслуге,занатске услуге,трговина,угоститељство,сервиси,објекти инфраструктуре
 • намена-забрањена-производња која угрожава животну средину

Степен комуналне опремљености: Грађевинско земљиште није опремљено комуналном инфраструктуром.

Рок за привођење грађевинског земљишта намени тече од дана подношења пријаве радова, у складу са чланом 140.и148. Закона о планирању и изградњи.

Напомена: Извод из планског документа за предметне непокретности је доступан на сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org .

 

II   НАЧИН ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ

Отуђење непокретности из јавне својине општине  спровешће  се прикупљањем писмених  понуда.

Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању без права купаца на накнадну рекламацију.

                                                                                  

 III ПОЧЕТНА ЦЕНА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ

Почетна цене  по којој се непокретност отуђује из јавне својине износи 800,00 динара по м2, што представља процењену  тржишну вредност предметних непокретности коју је  извршила   Пореска управа  – Сектор за контролу издвојених активности малих локација Прокупље, дописом број 085-464-08-00025/2021-0000 од 01.02.2021. године.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта.

   

IV  ПРАВО УЧЕШЋА  И  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Право учешћа имају сва физичка и правна лица  која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа доставе потпуне понуде и уплате депозит у износу од 30.000,00 динара, осим за кат.парцелу  бр.509/1 KO Kуршумлијска бања за коју је износ депозита 120.000,00, а на рачун Општинске управе Куршумлија – депозитни рачун бр.840-1177804-38 модел 97 са позивом на број  33054, сврха уплате „депозит за јавни оглас за отуђење непокретности – кат.парцела број__КО Куршумлијска бања“ ,а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду.

Уколико понуђач подноси понуду за више непокретности, дужан је да за сваку уплати депозит.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису изабрани за најповољнијег понуђача је 8 дана од дана одржане седнице комисије.

Понуђачу чија је понуда прихваћена уплаћени депозит биће урачунат у купопродајну цену.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде пре доношења решења о отуђењу, губи право на враћање депозита.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена,те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Уколико учесник који је изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор односно не уплати купопродајну цену, у прописаном року,губи право на повраћај депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. У случају да два или више понуђача понуде цену са истим износом,  који је уједно и највиши понуђени износ, најповољнијим понуђачем ће се сматрати онај понуђач чија је понуда раније заведена на писарници Општинске управе општине Куршумлија.

V  САДРЖАЈ  ПИСМЕНЕ ПРИЈАВЕ, ОДНОСНО ПОНУДЕ

Уредна и потпуна писана понуда мора бити поднета на прописаном обрасцу(доступном на сајту општине) којим се прихватају услови из јавног огласа и услови за враћање,односно губитак права на враћање депозита , мора бити читко попуњена са назнаком непокретности која је предмет отуђења из овог огласа , висином понуђене купопродајне цене за непокретност која је предмет отуђења, број рачуна за враћање депозита.

Уредна и потпуна писана понуда поред напред наведеног мора да садржи све податке о подносиоцу понуде и то:

за физичка лица: име и презиме, адреса, јединствени матични број грађана, број личне карте, фотокопију личне карте, број телефона,оригинал доказа о уплаћеном депозиту и мора бити потписана , а ако је то лице предузетник у понуди се наводи пословно име и седиште,контакт телефон и мора бити потписана од стране овлашћеног лица,оверена печатом и прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар и потврда о пореском идентификационом броју, не старије од 30 дана, као и оригинал доказа о уплаћеном депозиту.

за правна лица: назив,седиште,број телефона, потпис овлашћеног лица у правном лицу и оверена печатом, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице,не старији од 30 дана, потврда о пореском идентификационом броју, оригинал доказа о уплаћеном депозиту.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника.

У случају да понуда није поднета у складу са напред наведеним условима сматраће се непотпуном.

Сви подносиоци понуда морају доставити оригинал доказа о уплати депозита чији износ је наведен уз непокретност за коју се пријављују.

На јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

 

VI   ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани понуђач своју понуду може предати непосредно у згради општине,  на писарници Општинске управе општине Куршумлија или путем поште на адресу Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, у затвореној коверти са назнаком „Комисија за грађевинско земљиште-понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија- кат.парцела број__КО Куршумлијска бања – НЕ ОТВАРАТИ“ . На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде са адресом и контакт телефоном.

Рок за достављање писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања огласа у „Куриру“ дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.Последњи дан за подношење понуда је 22.03.2021.године.

Заинтересовани понуђачи могу, у вези са непокретностима која се отуђују из јавне својине општине, извршити увид у документацију, у Општинској управи општине Куршумлија,канцеларија бр.6, број телефона 027/381-383, сваког радног дана за време трајања огласа у периоду од 10.00 до 12.00 часова, а уз претходну најаву могу разгледати непокретности које се отуђују из јавне својине општине све време трајања огласа.

VII   OТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање  писмених понуда спровешће Комисија за грађевинско земљиште , дана 25.03.2021. године у 12:00 часова у просторији  Општинске управе општине  Куршумлија , Пролетерских бригада бб.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи  отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Услови за спровођење поступка разматрања приспелих писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Право учешћа у поступку отварања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Неблаговремене и непотпуне понуде се одбацују и неће бити разматране. Подносиоци неблаговремене,односно непотпуне понуде неће моћи да учествују у поступку отварања писмених понуда.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. Пријава је наблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу.

Отварању понуда морају присуствовати понуђачи или њихови овлашћени представници. Представници понуђача морају имати овлашћење за заступање, које ће предати Комисији приликом отварања понуда.

VIII  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

О току поступка разматрања приспелих понуда саставиће се записник  са  предлогом за избор најповољнијег понуђача и исти ће се доставити Одељењу за привреду и локални економски развој.

По доношењу Решења о отуђењу, у року од 30 дана закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.

Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Образац понуде за физичка и правна лица а којим се прихватају и услови из јавног огласа и услови за враћање,односно губитак права на враћање депозита доступни су на сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org

19. фебруара 2021.

Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку прикупљања писмених понуда

На основу члана 99.став 1.и 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12 ,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, […]
18. фебруара 2021.

Резултати тестирања 17. фебруара: тестирано 46 лица, 16 пацијената позитивно на ковид

Према речима директорке Дома здравља Куршумлија, др Ураније Петровић, 17. фебруара је у овој здравственој установи обављено 106 прегледа. На вирус COVID-19 је тестирано 46 лица […]
17. фебруара 2021.

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда […]
17. фебруара 2021.

Резултати тестирања 16. фебруара: тестирано 23 лица, 11 пацијената позитивно на ковид

Према речима директорке Дома здравља Куршумлија, др Ураније Петровић, 16. фебруара је у овој здравственој установи обављено 83 прегледа. На вирус COVID-19 је тестирано 23 лица […]