Енергетска санација

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, општина Куршумлија расписује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Куршумлија.

У оквиру реализације Одлуке о одржавању спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених зграда на подручју општине Куршумлија као финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину, а у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Куршумлија.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса. Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Куршумлија.

Мера 1) Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова.

Мера 2) Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке документације за наведене радове.

Мера 3) Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.

Мера 4) замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима.

Мера 5) Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће.

Мера 6) Набавка и инсталацијa котлована природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, за стамбене зграде.

Мера 7) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санацијеи овим Јавном позивом. На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавкe, радове и уградњу материјала, опреме и уређаја.

Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.07.2021. године донело је одлуку о продужењу рока за достављање пријава по јавном позиву на 09.08.2021. године.

На основу Одлуке Општинског веће општине Куршумлија о расписивању Јавног позива за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, Општина Куршумлија расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним објектима на територији општинe Куршумлија за 2021. годину

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Право учешћа на јавном позиву имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве власник породичне куће или стана на територији Општине (према решењу за порез),
 2. да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
  (1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
  (2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
  (3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
  (4) решење о озакоњењу, доказ да су започели поступак легализације.
 3. да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину (само за стамбене заједнице),
 4. да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар,
 5. не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

Право учешћа на јавном позиву немају:

 • власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства општине за сличне активности и иста оправдали и
 • власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

II МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА:

 1. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова;
  Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 800.000,00 динара.
  Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом (максимални износ учешћа ЈЛС), која ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од:
  (1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, износи 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и:
  (2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.
 2. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке документације за наведене радове;
  Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 800.000,00 динара.
  Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од:
  (1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, помножена са бројем станова у пријављеној стамбеној згради износи 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и:
  (2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.
 3. замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на, породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима;
  Укупна планирана средства које општине заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 900.000,00 динара.
  Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од:
  (1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом износи 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и:
  (2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.
 4. замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима;
  Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 900.000,00 динара.
  Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од:
  (1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, помножена са бројем станова у пријављеној стамбеној згради износи 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, и:
  (2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.
 5. Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће
  Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 200.000,00 динара.
 6. Набавка и инсталацијa котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, за стамбене зграде:
  Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 200.000,00 динара.
 7. набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система за породичне куће;
  Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 200.000,00 милиона динара