На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, општина Куршумлија расписује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Куршумлија.

У оквиру реализације Одлуке о одржавању спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених зграда на подручју општине Куршумлија као финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину, а у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Куршумлија.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса. Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Куршумлија.

Мера 1) Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова.

Мера 2) Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке документације за наведене радове.

Мера 3) Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.

Мера 4) замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима.

Мера 5) Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће.

Мера 6) Набавка и инсталацијa котлована природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, за стамбене зграде.

Мера 7) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санацијеи овим Јавном позивом. На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавкe, радове и уградњу материјала, опреме и уређаја.

Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 29.07.2021. године донело је одлуку о продужењу рока за достављање пријава по јавном позиву на 09.08.2021. године.