На основу члана 12. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Општина Куршумлија учествује у финансирању активности одржавања („Сл. лист Општина Куршумлија“ број 45/2022), Одлуке о спровођењу јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији Oпштине Куршумлија бр. I-02-140/22 од 16.12.2022. године, Председник општине Куршумлија доноси дана 12.04.2024. године Одлуку о расписивању Јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији Општине Куршумлија и расписује Jавни позив за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине куршумлијаПредмет Јавног позива је додела средстава за бесповратно суфинансирање инвестиционог одржавања фасада. Укупан износ средстава намењен за бесповратно суфинансирање по овом Јавном позиву износи 6.666.666,67 динара са ПДВ-ом. Учешће Општине Куршумлија по једној пријави у суфинансирању напред наведених радова може износити максимално 90% од предрачунске вредности неопходних радова.

Учесници Јавног позива могу бити лица која у складу са Законом врше послове управљања стамбеним зградама обухваћених урбанистичким зонама – зона А, односно блок А2: обухвата стамбене зграде у улици Вука Караџића од раскрснице са улицом 16. Фебруара до раскрснице са улицом Драгана Милуновића Џулета, (предмет суфинансирања је улична фасада са бочним фасадама стамбено пословне зграде која се налази у улици Вука Караџића, у пешачкој зони, на кат. парц. бр. 4954/2 КО Куршумлија, објекат бр. 1, 3 и 4, односно од укрштања улице Вука Караџића са Косовском улицом до улице Свете Ане) у складу са чланом 2. Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде на територији Oпштине Куршумлија, и Одлуком о расписивању Јавног позива за бесповратно суфинансирање инвестиционог одржавања фасада на територији Oпштине Куршумлија.

Право учешћа на Јавном позиву имају крајњи корисници-регистроване стамбене заједнице и стамбено-пословне заједнице који испуњавају следеће услове:

 1. да су пројектом са којим конкуришу обухваћене активности дефинисане позивом;
 2. да се пројектовани радови изводе у складу са Законом о планирању и изградњи (,,Службени гласниг РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и пројектно-техничком документацијом, која садржи предрачун трошкова сачињен од стране стручног лица);
 3. да је учесник позива обезбедио средства потребна за учешће на позиву;
 4. да је учесник позива сагласан да финансира евентуалне додатне трошкове;
 5. да активности за које се траже средства по овом позиву нису финансирана од стране другог буџетског корисника;
 6. да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар;

Неприхватљиви трошкови-трошкови који неће бити финансирани јавним позивом из буџета Општине Куршумлија су:

 1. трошкови у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
 2. трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл;
 3. рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
 4. набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 5. други трошкови који нису у складу са јавним позивом.

Пријава коју на јавни позив подносе крајњи корисници-регистроване стамбене заједнице или стамбено-пословне заједнице садржи:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности,
 2. Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци), или други доказ о легалности објекта, (потврда да је зграда изграђена пре 1955. године (градско подручје) односно 1961. (сеоско подручје), или грађевинска/употребна дозвола за зграду) или сагласност којом се учесник јавног позива опредељује да орган за потребе одлучивања може прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (извод из листа непокретности са копијом катастарксе парцеле не старије од 6 месеци) (Прилог 6);
 3. Доказ да је подносилац обезбедио средства потребна за реализацију пројекта-са ПДВ-ом; (извод из ког се види стање средстава којим подносилац пријаве располаже), или изјава подносиоца пријаве, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће средства за суфинансирање пројекта од стране стамбене заједнице бити обезбеђена (Прилог 7),
 4. Решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу отклањања непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи или неки други документ којим то доказују, из ког се види разлог хитности интервенције (није обавезујући документ),
 5. Решење о регистрацији стамбене заједнице;
 6. Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на Јавни позив из става 1. овог члана;
 7. Техничка документација потребна за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи мора садржати вредност радова процењену од стране стручног лица-предмер и предрачун радова који је оверен од стране лиценцираног грађевинског инжењера или овлашћене фирме (уколико је у питању замена кровног покривача или радови на инвестиционом одржавању или уколико се изводе радови на побољшању енергетске ефикасности, потребно је доставити технички опис радова и предмер и предрачун радова оверен од стране одговорног пројектанта за ту врсту радова),
 8. Изјава да активности за које се траже средства по Јавном позиву нису финансиране од стране другог буџетског корисника (Прилог 2),
 9. Изјава о сагласности финансирања дела трошкова и финансирања евентуалних додатних трошкова (Прилог 3);
 10. Изјава о накнадном прибављању потребне документације у складу са Законом о планирању и изградњи (само ако је потребно накнадно прибављање потребне документације) (Прилог 4);
 11. Изјава о ранијем коришћењу средстава буџета Општине Куршумлија за ранија улагања у објекат који је предмет пријаве (Прилог 5);
 12. Решење о сагласности Завода за заштиту споменика културе за наведене радове (само ако је објекат заштићено непокретно културно добро).

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Куршумлија kursumlija.org или на шалтерима Јединственог управног места, Пролетерских бригада бб, Куршумлија и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног позива;
 2. Прилог 1-Пријавни формулар за стамбене заједнице и стамбено-пословне заједнице;
 3. Прилог 2-Изјава да активности за које се траже средства по овом Јавном позиву нису финансиране од стране другог буџетског корисника;
 4. Прилог 3-Изјава о сагласности финансирања дела трошкова и финансирања евентуалних додатних трошкова;
 5. Прилог 4-Изјава о накнадном прибављању потребне документације у складу са законом о планирању и изградњи;
 6. Прилог 5- Изјава о ранијем коришћењу средстава буџета Општине Куршумлија за ранија улагања у објекат који је предмет пријаве;
 7. Прилог 6 – сагласност којом се учесник јавног позива опредељује да орган за потребе одлучивања може прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 8. Прилог 7 – Изјава подносиоца пријаве, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће средства за суфинансирање пројекта од стране стамбене заједнице бити обезбеђена
 9. Прилог 8 – Одлука o бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Општина Куршумлија учествује у финансирању активности одржавања.

Пријаву на јавни конкурс подноси стамбена заједница преко својих органа, или професионални управник коме су поверени послови управљања.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе општине Куршумлија, или препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Куршумлија, Пролетерских бригада бб, 18430 Општина Куршумлија, са назнаком: „Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада на територији Општине Куршумлије.“

Образац пријаве може се преузети са сајта Општине Куршумлија или у писарници Општинске управе.
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Општине Куршумлија, односно до 12.05.2024. године.

Рангирање и избор пројекта који ће бити суфинансирани врши се применом општих и посебних критеријума утврђених Одлуком и то бодовањем.
Општи критеријуми су:

 1. хитност интервенције – максималан број бодова је 35;
 2. степен унапређења својства зграде – максималан број бодова је 20;
 3. намена објекта (за објекте који уживају неки вид заштите у смислу Закона о културним добрима максималан број бодова је 15 бодова, за стамбене и стамбено пословне објекте максималан број бодова је 10, а за остале објекте максималан број бодова је 5);
 4. да ли су раније коришћена средства буџета Општине Куршумлија и ако јесу да ли су обавезе предвиђене уговором у свему испоштоване (ако средства нису коришћена максималан број бодова је 10, а ако су средства већ коришћена и уговорене обавезе у свему испуњене максималан број бодова је 5);
 5. раније интервенције на згради (за зграде које су радове инвестиционог и текућег одржавања предузимале пре 1990. године максималан број бодова је 20, за зграде које су наведене радове предузимале од 1991. па до 2000. године максималан број бодова је 15, за зграде које су наведене радове предузимале од 2001. па до 2010. године максималан број бодова је 10 и за зграде које су наведене радове изводиле после 2011. године максималан број бодова је 5).

Максималан број бодова који сe може доделити пројекту је 100.

Подносилац уз пријаву доставља и доказ о испуњености критеријума из става 1. овог члана.

У случају да два или више пројеката буду вредновани са истим бројем бодова, предност у додели средстава има пројекат који је добио више бодова по основу хитности, а за случај да су пројекти добили исти број бодова по основу хитности, предност има пројекат који је добио више бодова по основу степена унапређења својства зграде.

Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају услове прописане овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету Општине Куршумлија за стамбене и стамбено-пословне зграде.

Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају критеријуме прописане Одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету Општине Куршумлија.

Стамбена заједница којој су додељена средства за суфинансирање инвестиционог одржавања фасада, дужна је да у року од 15 дана од дана доношења решења о додели средстава, прибави Решење о одобрењу извођења радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи.

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је дужна да сачини ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима Јавног позива, Служби за информационе технологије ради објављивања на интернет презентацији Општине Куршумлија и Председнику Општине Куршумлија.

Председник општине доноси Решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада. На решење подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу Општине Куршумлија у року од 15 дана од дана пријема решења. На основу правноснажног решења председник општине закључује тројни уговор између општине, подносиоца пријаве и извођача радова. Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна. Поступак јавне набавке за избор извођача радова спроводи Општинска управа у складу са Законом о јавним набавкама. Надзор над извршењем уговорених радова врши овлашћено лице општине, као и лица за вршење послова стручног надзора.

Јавни позив биће објављен на интернет презентацији Општине Куршумлија, огласној табли Општинске управе и у локалним медијима.

Све потребне информације, могу се добити у Општинској управи Општине Куршумлија, на телефон 027-381-402.

Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређења својстава зграда