Изградња стручних капацитета локалне самоуправе за примену модерних технологија у раду

Veliki petak
Куршумлија на Велики петак
16. априла 2017.
Награде за најбоље куршумлијске спортисте
17. априла 2017.

Изградња стручних капацитета локалне самоуправе за примену модерних технологија у раду

Република Србија је препознала неопходност континуиране потребе за  јачањем  стручних капацитета и увођење информатичких технологија које би олакшале промет информација, повећале доступност и олакшале рад јавних служби у корист грађана, као и запослених у тим службама. Иако Србија још увек заостаје за већином европских земаља у примени модерних технологија и електронске управе, њен развој ће довести до повећања доступности јавних служби грађанима и поспешити ефикасност државе у управљању.

Улога локалне администрације је да омогући размену информација, координира развојене активности, и олакша развој кроз пружање услуга грађанима применом адекватних алата за управљење. У склопу нових трендова, све је значајније увођење географских информационих система у процес управљања локалним развојем.

Како би локалне самоуправе постале ефикасније у пружању услуга грађанима потребно је преиспитати и иновирати како стартешка документа и програмске циљеве, тако и изградити стручне капацитете за примену модерних технологија у раду.

Модерне технологије управљања

Географски информациони системи (ГИС) је од стране Европског ПРОГРЕС-а препознат као алат за поједностваљење и убрзање планирања и доношења одлука везаних за развој општине, па ће у те сврхе општинама корисницима средстава пружити подршку у процесу увођења ГИС система кроз набавку адекватне опреме, обуку запослених, дефинисање институционалног оквира и процедура за рад ГИС-а, и успостављање сарадње релевантних институција на локалном и републичком нивоу које се баве просторним подацима.

Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“одобрен је за спровођење у оквиру јавног позива под називом Увођење и развој географских информационих система (ГИС) и представља наставак развоја ГИС-а и његово стављање у функцију развоја општине Куршумлија. Руководство општине Куршумлије има надлежност над развојем локалне самоуправе, а главни проблеми са којима се сусрећу на нивоу општинске управе  су организациони недостаци да се одговори на нове захтеве, ограниченост људским ресурсима, бирократски приступ раду, проблеми око недовољно ефикасног спровођења нових закона и прописа (посебно у области урбанизма, имовинско-правних односа, јавно-приватног партнерства, управљања општинском имовином) и недовољно средстава за модернизацију општинске управе. Ови недостаци за последицу имају неефикане услуге, ниску доступност информација грађанима и корисницима услуга, непостојање свеобухватне базе података која би била примењена у планирању развоја, недовољно капацитета за стварање дугорочне сарадње и партнерства, слабу примену модерних технологија, ограничену комуникацију са грађанима што доводи до недовољног учешћа грађана у процесу доношења одлука.

У оквиру пројекта спроведено је низ активности које су допринеле постизању резултата пројекта а самим тим и специфичног циља дефинисаног пројектним предлогом, који се односи на повећанје ефикасности рада и квалитет услуга локалне самоуправе општине Куршумлија кроз модернизацију процедура и дигитализацију података из области урбанизма и просторног планирања. Представници локалних институција које се баве просторним и алфанумеричким подацима имали су прилику да учествују на радионици на којој су упознати са концептом ГИС-а, анализирано је стање и досадашња примена ГИС-а у општини Куршумлија, представљени су примери добре праксе у осталим општинама, начини за прикупљање података и избор најбољег решења за општину Куршумлија.

Представници пројектног тима општине Куршумлија прошли су радионице на којима су упознати са начинима  прикупљања и обраде просторних података у ГИС формату, стекли су  знања на тему правног оквира за управљање имовином, организацијом управљања имовином, изградње капацитета и стручне подршке, информатичке подршке и развоја ГИС-а, као и коришћење ГИС технологије у функцији развоја туризма.

Реализацијом пројектних активности које за циљ имају развој општине Куршумлија истовремено се јачају професионални капацитети и техничко знање о модерним технологијама и подижу институционални капацитети локалних актера за даљи развој ГИС система и општине Куршумлија.