Јавно предузеће за уређивање гређевинског земљишта Куршумлија

Ул. Пролетерских бригада бб.
Тел:027/380-354
email: kursumlija.direkcija@gmail.com

Јавно предузеће за обављење комуналне делатности „Топлица“

Ул. Драгана Милуновића Џулета број 2.
Тел: 027/381-427
web: www.jpkdtoplica.com.rs
емаil : komunalnokursumlija@gmail.com

Дом здравља

ул. Др Мелгарда бб
Централа: 027/381-222 и 027/381-335
Директор: 027/381-595

web: www.dzkursumlija.org.rs
емаil: dzkursumlija@gmail.com

Установа за спорт спортски центар „ Куршумлија“

Улица Свете Ане бб.
тел: 027/382-158
web:  www.spckursumlija.org.rs
eмail: jpspckursumlija@gamil.com

Центар за социјални рад “Боровњак”

Улица  Топличка 1.
Тел: 027/381-730
emai: csr.kursumlija@ptt.rs

Црвени крст Куршумлија

Улица 7. Јула 2.
Тел: 027/381-080

Предшколска установа „Сунце“

Косовска 36А,
Тел: 027 / 381 – 534
Фаx: 027 / 381 – 534
web: www.vrticsunce.com
еmail: kontakt@vrticsunce.com

Економска школа Куршумлија

Улица: Карађорђева 2,
Телефон: 027/389-024
web:ekonomskak.wordpress.com
е-mail: ekonomskaskola@ptt.rs

Гимназија Куршумлија

Улица: Карађорђева 2,
Тел: 027/389-020
Факс: 027/389-020
email: gimnazijakursumlija@open.telekom.rs

Основна школа Дринка Павловић

Вука Караџића 54
Тel: 027/389-050
web: www.osdrinkakursumlija.rs
Email: osdrinka@open.telekom.rs

Основна школа Милоје Закић

Адреса: Топличка 14.
Телефон: 027/381-124
Website: www.osmilojezakic.com
Email: oszakic@medianis.net

Туристичка организација Куршумлије

Ул. Палих Бораца бр.15.
027/380-963
www.tokursumlija.rs
emal: tokursumlija@open.telekom.rs

Народна библиотека

ул:Карађорђева18а
Тел. 027/381-754
web: www.nbk.org.rs
email: bibliotekak@open.telekom.rs