Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора

Џипијада – Радан 2017.
3. новембра 2017.
Успешно одржана Џипијада – РАДАН 2017.
10. новембра 2017.

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Правилника  о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија и Одлуке о давању у закуп непокретности путем прикупљања писмених понуда, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине објављује Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора.

Издаје се у закуп пословни простор на којем право својине има Општина Куршумлија, поступком прикупљања писмених понуда, и то: 1. Пословни простор – локал у ул. Вука Караџића бр. 22, површине 56 m2, на катастарској парцели бр.5059 КО Куршумлија.

– Почетна цена закупа је 200,оо динара по m2, за период од месец дана;
– Учесници овог јавног огласа у поступку прикупљања писмених понуда не могу бити физичка и правна лица, односно предузетници који нису извршили обавезе по основу ранијих закупа, као и пореза на имовину, накнада за градско грађевинско земљиште и комуналне таксе. Уколико таквих пријава буде, оне се неће разматрати;
– Пословни простор се издаје за обављање трговинске или угоститељске делатности;
– Пословни простор се издаје на период од пет година;
– Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит у износу од 50.000,оо динара на благајни Општине Куршумлија, канцеларија бр. 18;
– Подносиоцу понуде коме се пословни простор не изда у закуп, депозит ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда;
– Подносилац понуде је у обавези да у понуди наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
– Понуда која се доставља обавезно садржи:
– доказ о уплати депозита
– износ закупнине која се нуди – назнаку пословног простора за који се конкурише – доказ о измиреним обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и према ЈП “За уређивање грађевинског земљишта Куршумлија“ – за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана – за предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески индентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње – за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
– Понуда се подноси Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се непокретност односи;
– На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и контакт телефоном;
– Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити одбачена;
– Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку отварања понуда и исте се одбацују;
– Понуда је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу;
– Понуда се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису положене све тражене исправе, односно ако не садржи све потребне податке и доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу;
– Пословни простор се даје у закуп лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће Председник општине закључити уговор о закупу којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна; Депозит ће се урачунати у цену месечне закупнине;
– Уколико будући закупац не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа;
– Уколико се Уговор о закупу не закључи са понуђачем који је понудио најповољнији износ из било ког разлога, Уговор се закључује са понуђачем који је понудио највећи износ после њега, а у случају да се ни са њим не закључи Уговор уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем и тако до последњег понуђача који су учествовали у поступку, уколико претходни понуђачи не закључе Уговор у року који је одређен јавним огласом.
– Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу;
– Ако се први поступак прикупљања писмених понуда прогласи неуспелим, други поступак ће се спровести у року од 15 дана;
– Правно односно физичко лице коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором; не даје пословни простор у подзакуп, односно не уступа га на коришћење; у одређеном року плаћа закупнину; плаћа трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, грејање, друге комуналне услуге); сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија и комуналних услуга, као и инвестиционог одржавања сразмерно квадратури пословног простора; чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп; преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању; надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале услед редовне употребе;
– Закупац може извршити адаптацију пословног простора односно изводити радове на закупљеној непокретности који имају карактер инвестиционог одржавања, само уз претходну сагласност Председника општине; Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, треба да изради овлашћени судски вештак или организација, са којом закуподавац треба да закључи уговор, с тим да трошкове израде документације сноси закупац; Закупац је у обавези да у случају одступања од одобрених радова, тражи од закуподавца одобрење; Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине утврђује основаност захтева закупца и своје мишљење и предлог одлуке доставља Председнику општине, који ће донети одлуку о давању сагласности за адаптацију пословног простора односно одлуку о давању одобрења за извођење радова инвестиционог одржавања; Закупац доставља Комисији и захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања, заједно са рачунима а Комисија ће након контроле изведених радова доставити Председнику општине предлог Одлуке о признавању трошкова и процентуалног умањења месечне закупнине; Председник општине доноси Одлуку и закључује анекс уговора о закупу са закупцем пословног простора; Све трошкове адаптације сноси закупац а трошкови инвестиционог одржавања могу се признати за: замену делова или целе кровне конструкције, замена кровног покривача, замена хоризонталних и вертикалних олука, израда мокрог чвора, поправка инсталација, малтерисање зидова и плафона у циљу санације влаге, замена или израда прикључка на инфраструктуралну мрежу; Сви остали радови на ентеријеру и опремању локала, повећању инсталисане снаге електричних инсталација, преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и слично, падају на терет закупца;
– Заинтересована лица ради разгледања пословног простора, као и додатних информација и обавештења могу се обратити контакт особи Небојши Филиповић, радним даном од 7,00 до 15,00 часова, на тел. 0648675253.
– Писмене понуде се достављају од дана објављивања на огласној табли општине Куршумлија, односно од 02.11.2017. године, а најкасније до 17.11.2017. године до 9 часова на адресу Општинске управе општине Куршумлија – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине, ул. Пролетерских бригада б.б., препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Куршумлија са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“;
– Отварање понуда обавиће се дана 17.11.2017. године са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине Куршумлија.
– Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Куршумлија и у средствима јавног информисања са територије општине Куршумлија.