Jавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмних понуда за издавање у закуп пословног простора

ЈПКД Топлица: Реконструкција прикључака на водоводној мрежи у улици “Топличкој”
29. јануара 2020.
Екипе ЈПКД “Топлица” интензивно раде на уклањању снега са улица и путева I и II приоритета
6. фебруара 2020.

Jавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмних понуда за издавање у закуп пословног простора

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.16/2018), Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.25/015, 46/16 И 10/17) и Одлуке о давању у закуп непокретности путем прикупљања писмених понуда бр. II-361-2 од 31.01.2020. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине објављује Jавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмних понуда за издавање у закуп пословног простора.

ИЗДАЈЕ СЕ  у закуп пословни простор на којем право својине има Општина Куршумлија, поступком прикупљања писмених понуда, и то:

 1. Пословни простор – локал у улици Палих бораца број 15, површине 41 m2, на катастарској парцели бр. 5089 КО Куршумлија (намена пословног простора је трговина или угоститељство).
 • Почетна цена закупа је 200,оо динара по m2, за период од месец дана;
 • Учесници овог јавног огласа у поступку прикупљања писмених понуда не могу бити физичка и правна лица, односно предузетници који нису извршили обавезе по основу ранијих закупа, као и пореза на имовину, накнада за градско грађевинско земљиште и комуналне таксе. Уколико таквих пријава буде, оне се неће разматрати;
 • Пословни простор се издаје за обављање трговинске или угоститељске делатности;
 • Пословни простор се издаје на период од пет година;
 • Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит у износу од 50.000,оо динара на уплатни рачун бр. 840-1177804-38, са позивом на број за физичка лица – матични број а за правна лица – ПИБ.
 • Подносиоцу понуде коме се пословни простор не изда у закуп, депозит ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда;
 • Подносилац понуде је у обавези да у понуди наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
 • Понуда која се доставља обавезно садржи:

– доказ о уплати депозита
– износ закупнине која се нуди
– назнаку пословног простора за који се конкурише
– доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за пословни простор, из Службе за рачуноводство општине Куршумлија, канцеларија бр.18.
– доказ о измиреним обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и према ЈП “За уређивање грађевинског земљишта Куршумлија“
– доказ о измиреним обавезама из Пореске управе
– за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
– за предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески индентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње
– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве

 • Понуда се подноси Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се непокретност односи;
 • На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и контакт телефоном;
 • Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити одбачена;
 • Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку отварања понуда и исте се одбацују;
 • Понуда је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу;
 • Понуда се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису положене све тражене исправе, односно ако не садржи све потребне податке и доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу;
 •  Пословни простор се даје у закуп лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће Председник општине закључити уговор о закупу којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна;
 • Депозит ће се урачунати у цену месечне закупнине;
 • Уколико будући закупац не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа;
 • Уколико се Уговор о закупу не закључи са понуђачем који је понудио најповољнији износ из било ког разлога, Уговор се закључује са понуђачем који је понудио највећи износ после њега, а у случају да се ни са њим не закључи Уговор уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем и тако до последњег понуђача који су учествовали у поступку, уколико претходни понуђачи не закључе Уговор у року који је одређен јавним огласом.
 • Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу;
 • Ако се први поступак прикупљања писмених понуда прогласи неуспелим, други поступак ће се спровести у року од 15 дана;
 • Правно односно физичко лице коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором; не даје пословни простор у подзакуп, односно не уступа га на коришћење; у одређеном року плаћа закупнину; плаћа трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, грејање, друге комуналне услуге); сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија и комуналних услуга, као и инвестиционог одржавања сразмерно квадратури пословног простора; чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп; преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању; надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале услед редовне употребе;
 • Закупац може извршити адаптацију пословног простора односно изводити радове на закупљеној непокретности који имају карактер инвестиционог одржавања, само уз претходну сагласност Председника општине;
 • Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, треба да изради овлашћени судски вештак или организација, са којом закуподавац треба да закључи уговор, с тим да трошкове израде документације сноси закупац;
 • Закупац је у обавези да у случају одступања од одобрених радова, тражи од закуподавца одобрење;
 • Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине утврђује основаност захтева закупца и своје мишљење и предлог одлуке доставља Председнику општине, који ће донети одлуку о давању сагласности за адаптацију пословног простора односно одлуку о давању одобрења за извођење радова инвестиционог одржавања;
 • Закупац доставља Комисији и захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања, заједно са рачунима а Комисија ће након контроле изведених радова доставити Председнику општине предлог Одлуке о признавању трошкова и процентуалног умањења месечне закупнине;
 • Председник општине доноси Одлуку и закључује анекс уговора о закупу са закупцем пословног простора;
 • Све трошкове адаптације сноси закупац а трошкови инвестиционог одржавања могу се признати за: замену делова или целе кровне конструкције, замена кровног покривача, замена хоризонталних и вертикалних олука, израда мокрог чвора, поправка инсталација, малтерисање зидова и плафона у циљу санације влаге, замена или израда прикључка на инфраструктуралну мрежу;
 • Сви остали радови на ентеријеру и опремању локала, повећању инсталисане снаге електричних инсталација, преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и слично, падају на терет закупца;

Писмене понуде се достављају од дана објављивања на огласној табли општине Куршумлија, односно од 03.02.2020. године, а најкасније до 19.02.2020. године до 9 часова на адресу Општинске управе општине Куршумлија – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине, ул. Пролетерских бригада б.б., препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Куршумлија са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“;

 • Отварање понуда обавиће се дана 19.02.2020. године са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине Куршумлија.
 • Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или овлашћени представници понуђача.
 • Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Куршумлија и у средствима јавног информисања са територије општине Куршумлија.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА ИМА ПРАВО СВОЈИНЕ

 1. Небојша Филиповић, дипл.ецц. – председник Комисије
 2. Јелена Јовановић, дипл.правник – члан Комисије
 3. Драган Вукоичић, дипл.правник – члан Комисије
 4. Владан Јаблановић, дипл.ецц. – члан Комисије
 5. Саша Стевановић, дипл.инг.маш. – члан Комисије