Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismnih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

JPKD Toplica: Rekonstrukcija priključaka na vodovodnoj mreži u ulici “Topličkoj”
29. januara 2020.
Ekipe JPKD “Toplica” intenzivno rade na uklanjanju snega sa ulica i puteva I i II prioriteta
6. februara 2020.
Prikaži sve

Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismnih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Na osnovu Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.16/2018), Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija („Sl.list opštine Kuršumlija“ br.25/015, 46/16 I 10/17) i Odluke o davanju u zakup nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda br. II-361-2 od 31.01.2020. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine objavljuje Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismnih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora.

IZDAJE SE  u zakup poslovni prostor na kojem pravo svojine ima Opština Kuršumlija, postupkom prikupljanja pismenih ponuda, i to:

 1. Poslovni prostor – lokal u ulici Palih boraca broj 15, površine 41 m2, na katastarskoj parceli br. 5089 KO Kuršumlija (namena poslovnog prostora je trgovina ili ugostiteljstvo).
 • Početna cena zakupa je 200,oo dinara po m2, za period od mesec dana;
 • Učesnici ovog javnog oglasa u postupku prikupljanja pismenih ponuda ne mogu biti fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici koji nisu izvršili obaveze po osnovu ranijih zakupa, kao i poreza na imovinu, naknada za gradsko građevinsko zemljište i komunalne takse. Ukoliko takvih prijava bude, one se neće razmatrati;
 • Poslovni prostor se izdaje za obavljanje trgovinske ili ugostiteljske delatnosti;
 • Poslovni prostor se izdaje na period od pet godina;
 • Obaveza podnosioca ponude je da uplati depozit u iznosu od 50.000,oo dinara na uplatni račun br. 840-1177804-38, sa pozivom na broj za fizička lica – matični broj a za pravna lica – PIB.
 • Podnosiocu ponude kome se poslovni prostor ne izda u zakup, depozit će biti vraćen u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda;
 • Podnosilac ponude je u obavezi da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita;
 • Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:

– dokaz o uplati depozita
– iznos zakupnine koja se nudi
– naznaku poslovnog prostora za koji se konkuriše
– dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ranijih zakupa za poslovni prostor, iz Službe za računovodstvo opštine Kuršumlija, kancelarija br.18.
– dokaz o izmirenim obavezama iz Odeljenja Lokalne poreske administracije i prema JP “Za uređivanje građevinskog zemljišta Kuršumlija“
– dokaz o izmirenim obavezama iz Poreske uprave
– za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana
– za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski indentifikacioni broj, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje
– za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave

 • Ponuda se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju se nepokretnost odnosi;
 • Na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude, sa adresom i kontakt telefonom;
 • Ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se nepokretnost odnosi, smatraće se neurednom, odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena;
 • Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda i iste se odbacuju;
 • Ponuda je neblagovremena ako je podneta po isteku roka označenog u oglasu;
 • Ponuda se smatra nepotpunom ako nema propisanu obaveznu sadržinu, ako nisu položene sve tražene isprave, odnosno ako ne sadrži sve potrebne podatke i dokaze predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu;
 •  Poslovni prostor se daje u zakup licu koje ponudi najveću cenu zakupnine na mesečnom nivou i sa njim će Predsednik opštine zaključiti ugovor o zakupu kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana;
 • Depozit će se uračunati u cenu mesečne zakupnine;
 • Ukoliko budući zakupac ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, položeni depozit se ne vraća;
 • Ukoliko se Ugovor o zakupu ne zaključi sa ponuđačem koji je ponudio najpovoljniji iznos iz bilo kog razloga, Ugovor se zaključuje sa ponuđačem koji je ponudio najveći iznos posle njega, a u slučaju da se ni sa njim ne zaključi Ugovor ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem i tako do poslednjeg ponuđača koji su učestvovali u postupku, ukoliko prethodni ponuđači ne zaključe Ugovor u roku koji je određen javnim oglasom.
 • Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju;
 • Ako se prvi postupak prikupljanja pismenih ponuda proglasi neuspelim, drugi postupak će se sprovesti u roku od 15 dana;
 • Pravno odnosno fizičko lice kome je poslovni prostor dat u zakup obavezno je da: koristi poslovni prostor u skladu sa namenom koja je utvrđena ugovorom; ne daje poslovni prostor u podzakup, odnosno ne ustupa ga na korišćenje; u određenom roku plaća zakupninu; plaća troškove korišćenja poslovnog prostora (električna energija, grejanje, druge komunalne usluge); snosi troškove tekućeg održavanja, hitnih intervencija, korišćenja zajedničkih prostorija i komunalnih usluga, kao i investicionog održavanja srazmerno kvadraturi poslovnog prostora; čuva i održava uređaje, aparate i drugu opremu sa kojom je poslovni prostor dat u zakup; preda poslovni prostor po isteku vremena zakupa u ispravnom stanju; nadoknadi štetu nastalu u poslovnom prostoru i opremi koja mu je predata na korišćenje, osim one nastale usled redovne upotrebe;
 • Zakupac može izvršiti adaptaciju poslovnog prostora odnosno izvoditi radove na zakupljenoj nepokretnosti koji imaju karakter investicionog održavanja, samo uz prethodnu saglasnost Predsednika opštine;
 • Izveštaj o postojećem stanju nepokretnosti, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova, treba da izradi ovlašćeni sudski veštak ili organizacija, sa kojom zakupodavac treba da zaključi ugovor, s tim da troškove izrade dokumentacije snosi zakupac;
 • Zakupac je u obavezi da u slučaju odstupanja od odobrenih radova, traži od zakupodavca odobrenje;
 • Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine utvrđuje osnovanost zahteva zakupca i svoje mišljenje i predlog odluke dostavlja Predsedniku opštine, koji će doneti odluku o davanju saglasnosti za adaptaciju poslovnog prostora odnosno odluku o davanju odobrenja za izvođenje radova investicionog održavanja;
 • Zakupac dostavlja Komisiji i zahtev za priznavanje troškova investicionog održavanja, zajedno sa računima a Komisija će nakon kontrole izvedenih radova dostaviti Predsedniku opštine predlog Odluke o priznavanju troškova i procentualnog umanjenja mesečne zakupnine;
 • Predsednik opštine donosi Odluku i zaključuje aneks ugovora o zakupu sa zakupcem poslovnog prostora;
 • Sve troškove adaptacije snosi zakupac a troškovi investicionog održavanja mogu se priznati za: zamenu delova ili cele krovne konstrukcije, zamena krovnog pokrivača, zamena horizontalnih i vertikalnih oluka, izrada mokrog čvora, popravka instalacija, malterisanje zidova i plafona u cilju sanacije vlage, zamena ili izrada priključka na infrastrukturalnu mrežu;
 • Svi ostali radovi na enterijeru i opremanju lokala, povećanju instalisane snage električnih instalacija, pregrađivanju prostora u cilju dovođenja u novu funkciju i slično, padaju na teret zakupca;

Pismene ponude se dostavljaju od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija, odnosno od 03.02.2020. godine, a najkasnije do 19.02.2020. godine do 9 časova na adresu Opštinske uprave opštine Kuršumlija – Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine, ul. Proleterskih brigada b.b., preporučeno poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave Kuršumlija sa naznakom „NE OTVARAJ“;

 • Otvaranje ponuda obaviće se dana 19.02.2020. godine sa početkom u 10 časova, u sali Skupštine opštine Kuršumlija.
 • Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili ovlašćeni predstavnici ponuđača.
 • Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija i u sredstvima javnog informisanja sa teritorije opštine Kuršumlija.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NA KOJIMA OPŠTINA KURŠUMLIJA IMA PRAVO SVOJINE

 1. Nebojša Filipović, dipl.ecc. – predsednik Komisije
 2. Jelena Jovanović, dipl.pravnik – član Komisije
 3. Dragan Vukoičić, dipl.pravnik – član Komisije
 4. Vladan Jablanović, dipl.ecc. – član Komisije
 5. Saša Stevanović, dipl.ing.maš. – član Komisije