Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом

Обавештење грађанима о екстремно високим температурама
31. јула 2017.
Изложба фотографија – Цркве и манастири Косова и Метохије и Топлице кроз векове
7. августа 2017.

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом

Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом образована решењем председника општине Куршумлија расписује Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Помоћ је намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом  може бити додељена интерно расељеним лицима која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Куршумлија, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД  1.200.000,00 (једанмилиондвестотинехиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.

Изабрани корисник помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства потребно је да испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;

2) да подносилац и чланови породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији општине Куршумлија;

3) да су подносилац и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;

4) да подносилац и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

5) да подоносилац и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој  држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

6) да подносилац и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;

7) да подносилац  и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;

8) да подносилац и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;

9) да породично домаћинство има радно способне чланове;

10) да сеоска кућа са окућницом којом Корисник конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање и да је уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим ако је наведена непокретност у поступку озакоњења, а на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена је индивидуална стамбена градња;

11) да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Цео позив можете преузети на овом линку