Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска

Kako bi zapravo izgledao srpski jezik kada bi se turcizmi izbacili iz njega: Čime bi se pokrivali, šta bi jeli i u kojim gradovima bi živeli? (foto)
23. јула 2018.
Изложба фотографија са фото-колоније “Ђавоља Варош” у Пролом Бањи
25. јула 2018.

Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-84/2018-2, од 17.07.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013, 16/2017 и 24/2017), Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска, дана 23.07.2018. године, расписује,

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска

 

1. У закуп се издају површине јавне намене на следећим локацијама:

– Парк (6,7,8,10,13);
– Зелена пијаца (В);
– Топличка (Б,Г,Д,Ђ).

Скице са локацијама које су предвиђене за постављање киоска биће истакнуте на огласној табли у згради СО Куршумлија.

2. Отварање писаних понуда ће се обавити дана 01.08.2018. године, у просторијама општине Куршумлија, са почетком у 10,оо часова за локацију „Парк 6“; у 10,10 часова за локацију „Парк 7“; у 10,20 часова за локацију „Парк 8“; у 10,30 часова за локацију „Парк 10“; у 10,40 часова за локацију „Парк 13“; у 10,50 часова за локацију „Зелена пијаца В“; у 11,00 часова за локацију „Топличка Б“; у 11,10 часова за локацију „Топличка Г“; у 11,20 часова за локацију „Топличка Д“; у 11,30 часова за локацију „Топличка Ђ“.

3. Површине јавне намене у закуп се издају на рок до 1 године.

4. Минимални износ закупнине је 700,00 динара по м² за локације Парк 6,7,8,10,13; 500,00 динара по м² за локацију Зелена пијаца В; 300,00 динара по м² за локације Топличка Б,Г,Д.

5. Заинтересовани за закуп површина јавне намене за постављање киоска, дужни су да писане понуде доставе, писарници Општинске управе, или поштом на адресу СО Куршумлија, ул. Пролетерских Бригада бб, најкасније до 9 сати 01.08.2018. године, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавни оглас за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска“, са напоменом НЕ ОТВАРАЈ, и притом приложе следећу документацију:-Копију личне карте,
-Доказ о уплати гарантног износа од 50.000,00 динара, на благајни Општинске управе у Куршумлији, канцеларија бр. 18, или на уплатни рачун бр. 840-742152843-59, модел 97, са позивом на број 33-054.
-Доказ о измиреним пореским обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и доказ о измиреним обавезама према ЈП за уређење грађевинског земљишта „Куршумлија“.

6. Комисија ће коначну одлуку о најповољнијем понуђачу донети на основу понуђеног износа за закупнину.
Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне понуде.
Комисија задржава право да пре доношења коначне одлуке затражи додатну документацију.
Комисија није у обавези да посебно образлаже своју одлуку.

7. Изабрани учесници у јавном надметању склапају уговор са Општином Куршумлија, у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.

8. Изабрани учесници у јавном надметању су дужни да на закупљеним јавним површинама поставе киоске у року од 15 дана од дана склапања уговора са Општином Куршумлија.

9. Закупац сам сноси трошкове постављања киоска и прикључка на инфраструктуру.

10. Закупцу се гарантни износ урачунава у закупнину а осталим учесницима на јавном надметању гарантни износ се враћа.

КОМИСИЈА

1. Небојша Филиповић
2. Јелена Јовановић
3. Ивица Радовић

Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска