Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање интерно расељених лица кроз расподелу грађевинског материјала

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање породица кроз расподелу грађевинског материјала
6. марта 2019.
Председник општине Куршумлија честита свим дамама 8. март
8. марта 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање интерно расељених лица кроз расподелу грађевинског материјала

Комисија за избор корисника дана објављује јавни позив за избор корисника за доделу помоћи  за стамбено збрињавање породица интерно расељених  лица док су у расељеништву на територији општине Куршумлија кроз активности расподеле грађевинског материјала.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ намењена интерно расељеним лицима, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Куршумлија, , а неопходна им је помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи ЕУР 4.500,00 еура (у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан испоруке профактуре) а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи ЕУР 1.500,00 еура (једнахиљадаипетстотинаевра) без ПДВ-а (у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан испоруке профактуре) а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Куршумлија, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

 1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);
 2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају пријављено пребивалиште/ боравиште на територији општине Куршумлија у тренутку објављивања јавног позива;
 3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности и то као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката.
 1. да је непокретност из става 1. тачке 4. овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, само уколико се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 4), алинеја 4 овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица  (у даљем тексту: Одлука).

5.да предметна непокретност не испуњава основне услове становања, а да ћесе уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу истановање;

6.да Подносилац и чланови његовог породичног домаћинства нису отуђили, поклонилиили заменили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбено питање;

7.да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседујунепокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом бимогли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 4.овог члана;

8.да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користенепокретност коју поседују на Косову и Метохији;

9. да немају приходе којима би могли да обезбеде побољшају услове становања;

10. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисницидругог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да решеили су решили своје стамбене потребе у складу са чланом 2. став 3. осим уколико су били корисници помоћи у виду грађевинског материјала и да иста помоћ није прешла 1.500,00 ЕУР, а да исти износ може да документује;

11.да се непокретност из тачке 4. овог члана налази на територији општине;

Комисија доноси одлуку о додељивању помоћи, на основу реда првенства, сачињеног према критеријумима прописаним Правилником.

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности којом конкуришу за Помоћ; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији, да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;

5) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена  код надлежног органа;

−за лица која бораве у неформалном колективном центру-потврда надлежне службе општине/општине да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;

6) Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства ;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позивили уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју

– Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење  надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебро-васкуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервно-мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана.

11) За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце(уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

13)Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност.

14)Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 14) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

15) Фотографија објекта у тренутку подношења пријаве.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као интерно расељена лица у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције(само за лица за која није достављена фотокопија легитимације интерно расељеног лица) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању/ проверу имовног стања у електронској бази из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници порезана имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке

Сви докази  се подносе  у фотокопији, а оригинална документа на захтев Комисије.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Подносиоци захтева по јавном позиву пријавне обрасце преузимају у Канцеларији повереника Комесаријата за избеглице и миграције у Куршумлији, улица Топличка 1, Куршумлија.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице, која се налази у  згради општине Куршумлија или поштом на адресу:

Комисија за избор корисника пројекта „Друга Генерација“ за општину Куршумлија
(Писарница Општине Куршумлија)

Пролетерских бригана бб
18430 Куршумлија

Рок за подношење пријава  је 05.04.2019 године. 

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 027/ 381 402