Javni poziv za javno nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska

Dobri rezultati Evropskog PROGRESa u infrastrukturi i zapošljavanju
18. maja 2017.
Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora
18. maja 2017.

Javni poziv za javno nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kuršumlija, br. II-02-44/2017, od 13.03.2017. godine, a u skladu sa članom 8.,9. i 10. Odluke o postavljanju kioska („Sl.list opštine Kuršumlija“ br. 4/2013), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja površina javne namene za postavljanje kioska, dana  17.05.2017. godine, raspisuje

Javni poziv za javno nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska

 1. U zakup se izdaju površine javne namene na sledećim lokacijama:

– Toplička A. Lokacija se nalazi u ul. Topličkoj, na katastarskoj parceli br. 3516, trenutni korisnik je Ivica Đorđević Cule.

 1. Javno nadmetanje će se održati dana 25.05.2017. godine, u sali SO Kuršumlija, sa početkom u 10 sati.
 2. Površine javne namene u zakup se izdaju na rok do 1 godine.
 3. Visina početnog iznosa zakupnine je 500,00 dinara po m².
 4. Učesnici u javnom nadmetanju dužni su da se prijave na pisarnici Opštinske uprave, najkasnije do 9 sati 25.05.2017. godine, i pritom prilože sledeću dokumentaciju:
 • Kopiju lične karte,
 • Dokaz o uplati garantnog iznosa od 50.000,00 dinara, na blagajni Opštinske uprave,
 • Dokaz o izmirenim poreskim obavezama iz Odeljenja Lokalne poreske administracije i dokaz o izmirenim obavezama prema JP „Direkcija za izgradnju“.
 1. Komisija će konačnu odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti na osnovu ponuđenog iznosa za zakupninu.

Komisija zadržava pravo da pre donošenja konačne odluke zatraži dodatnu dokumentaciju.

Komisija nije u obavezi da posebno obrazlaže svoju odluku.

 1. Izabrani učesnici u javnom nadmetanju sklapaju ugovor sa JP „Kuršumlija“ u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
 2. Izabrani učesnici u javnom nadmetanju su dužni da na zakupljenim javnim površinama postave kioske u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora sa JP „Kuršumlija“.
 3. Zakupac sam snosi troškove postavljanja kioska i priključka na infrastrukturu.

Zakupcu se garantni iznos uračunava u zakupninu a ostalim učesnicima na javnom nadmetanju garantni iznos se vraća.