Produžen rok za podnošenje prijava na konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava i mentorske podrške za realizaciju poslovnih ideja u oblasti prerade voća i povrća u Topličkom okrugu

Rezultati testiranja od 15. novembra – testirano 20 lica, osam pacijenata pozitivno na kovid
16. novembra 2020.
Rezultati testiranja od 16. i 17. novembra – testirano 53 lica, osam pacijenata pozitivno na kovid
17. novembra 2020.

Produžen rok za podnošenje prijava na konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava i mentorske podrške za realizaciju poslovnih ideja u oblasti prerade voća i povrća u Topličkom okrugu

U okviru projekta „Podrška zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ koji  se realizuje uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške preko projekta „Norveška za vas – Srbija“, kroz aktivnosti na terenu  Kancelarije Ujedinjenih Nacija za projektne usluge Unops i Fondacijom Ana i Vlade Divac, a u saradnji sa opštinama Blace, Žitorađa, Kuršumlija i gradom Prokupljem, Fondacija Ana i Vlade Divac raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava i mentorske podrške za realizaciju poslovnih ideja u oblasti prerade voća i povrća u Topličkom okrugu. Rok za podnošenje prijava produžen je na 23. novembar 2020. godine.

Konkursom je predviđena podrška preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, udruženjima, zadrugama i socijalnim preduzećima koji se bave preradom voća i povrća, a registrovani su na području Topličkog okruga. Ukupno će biti podržano 10 korisnika. Podrška podrazumeva:

I Finansijska sredstva u vrednosti do 5.000 američkih dolara za: nabavku opreme/dobijanje sertifikata/uvođenje industrijskih standarda/poboljšanje dizajna, brendinga ili pakovanja/unapređenje Sistema upravljanja kvalitetom

II Mentorska podrška u vidu treninga za:

 • Poslovno planiranje i učestvovanje u javnim nabavkama
 • HACCP standard
 • Digitalni marketing i prodaja

II Konsultantska podrška za:

 • Tehnologiju proizvodnje i poslovno upravljanje
 • Digitalni marketing i onlajn prodaju

III Onlajn promotivna kampanja za svih 10 korisnika

IV Zajedničko predstavljanje na Etno sajmu hrane i pića u Beogradu 2021. godine

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Preduzetnice/i
 • Mala i srednja preduzeća
 • Udruženja
 • Zadruge
 • Socijalna preduzeća

Uslovi za učešće na konkursu:

 • Da imaju registrovanu preradu voća i povrća
 • Da su registrovani u APR-u na teritoriji opštine Blace, Kuršumlija, Žitorađa ili grada Prokuplja
 • Da su registrovani najkasnije do juna 2019.godine
 • Da imaju potrebne kapacitete za realizaciju predložene poslovne ideje, odn. da poseduju adekvatne poslovne prostorije ili imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Da nisu u stečajnom ili likvidacionom postupku

Obaveze korisnika koji budu podržani:

 • Da u toku realizacije poslovne ideje, odn. u periodu od 3 do 6 meseci nakon potpisivanja ugovora, zaposle minimum jedno mlado lice (18-30 godina) na poslovima od važnosti za poslovnu ideju i traženu investiciju
 • Da obezbede da najmanje dvoje zaposlenih (1 rukovodilac i 1 zaposleni) redovno prate i prisustvuju obukama, treninzima i konsultacijama za unapređenje poslovanja

Podnosilac prijave NE MOŽE da podnese više od jedne prijave predloga poslovne ideje.

Rok za prijavu na konkurs je od 2. novembra do 15. novembra 2020. Prijave koje pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.

Obavezna konkursna dokumentacija:

 • Prijavni formular (Aneks 1)
 • Bilans stanja i Bilans uspeha za 2018. i 2019. godinu (preduzetnici sa prostim knjigovodstvom, koji ne vode Bilans stanja podnose samo Bilans uspeha. Preduzetnici koji su u paušalnom sistemu oporezivanja umesto Bilansa stanja i uspeha moraju da predaju potvrdu o prometu po tekućem računu registrovanom u banci za svaku poslovnu godinu kao i Odluku o paušalnom oporezivanju)
 • Kopija rešenja o upisu u APR
 • Kopija statuta udruženja i osnivačkog akta (za udruženja)
 • Potvrda o broju aktivnih članova (za udruženja)
 • Potvrda o broju zaposlenih

Način dostavljanja prijava

Konkurs je otvoren do 23.novembra 2020. godine do 18 časova. Prijave pristigle nakon ovog vremena neće biti uzete u razmatranje.

Smernice za podnošenje prijava, kao i prijavni formular mogu se preuzeti sa sajta www.divac.com/toplickiokrug, dok sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs možete postaviti putem imejla bojana.kuzeljevic@divac.com ili na broj telefona 060/077 87 35 radnim danom od 12 do 14 časova. Prijava se vrši slanjem prijavne dokumentacije isključivo elektronskim putem u PDF formatu (potpisana, pečatirana i skenirana) putem onlajn forme na adresi www.divac.com/toplickiokrug. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili poštom) ili ukoliko stignu na imejl adresu neće biti uzete u razmatranje. Fondacija će svakoj pristigloj prijavi dodeliti redni broj, a spisak pristiglih prijava biće postavljen na  www.divac.com/toplickiokrug.