Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Kuršumlija za 2020. godinu

Proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Kuršumlija
9. jula 2020.
Još jedno lice pozitivno na korona virus u Kuršumliji
12. jula 2020.

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Kuršumlija za 2020. godinu

Raspisuje se ponovljeni Konkurs za sufinansiranje i dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje projekata iz budžeta Opštine Kuršumlija za 2020 godinu.

Sredstva namenjena ovim konkursom mogu da se koriste za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

  • Adaptaciju, rekonstrukciju ili investciono i tekuće održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova (održavanje prostora oko verskih objekata),
  • Nabavku obnovu i zaštitu crkvenih relikvija(ikona, verskih isakralnih predmeta i drugih predmeta koji doprinose verskim obredima),
  • Obležavanje tradicionalnih godišnjica i manifestacija vezanih za rad i istoriju crkvene(verske zajednice),
  • Organizovanje poseta drugim crkvenim (verskim zajednicama),
  • Organizovanje stručnih skupova i naučnih istraživanja vezanih za crkvu (versku zajednicu).

Odlukom o budžetu opštine Kuršumlija za 2020 godinu – dotacije verskih zajednica opredeljena su  sredstva u iznosu od 4.600.000,00 dinara za raspodelu crkvama i verskim zajednicama – funkcionalna klasifikacija 130, PR 0602-0001 Funkcionisanje lokalne samouprave, pozicija 46, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

Organizacije koje imaju pravo na podnošenje prijava :

Pravo podnošenja prijave za finansirenje programa od javnog interesa imaju:

1)podnosioci koji imaju status crkve ili verske zajednice u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama (da su upisani u Registar crkava i verskih zajednica Ministarstva pravde),

2) crkve i verske zajednice koje imaju sedište na teritoriji opštine ili se aktivnosti iz Programa realizauju na teritoriji opštine.

Komisija će po službenoj dužnosti utvrdidi da li je crkva odnosno verska zajednica, upisana u registar nadležnog organa.

Podnosioci mogu da konkurisšu samo sa po jednim predogom projekta po konkursu.

Dokumenta koja je potrebno priložiti uz prijavu

Crkva/verska zajednica podnosi prijavu na konkurs Komisiji.

Podnosi se:

-prijavni obrazac (koji sadrži 1-prijavni obrazac, 2 –obrazac za budžet)

-fotokopiju PIB obrasca i matičnog broja,

-dokaz o zastupniku crkve ili verske zajednice, odnosno lica koje on ovlasti, da podnese prijavu i predlog Programa i preduzme sve radnje tkom celog postupka, kao i da potpiše ugovor ukoliko se sredstva odobre,

-tehničku dokumentaciju/predmer i predračun radova za adaptaciju, rekonstrukciju ili investiciono odrnosno tekuće održavanje crkve, verskog objekta ili parohijskog doma,

-izveštaj o pravdanju sredstava dobijenih po prethodnom javnom konkursu,

-projekat, deo projekta ili drugi dokaz kojim se određuje vrsta i obim planiranih građevinskih radova.

Prijavni obrazac treba potpuniti jasno i precizno, kako bi prijava mogla da se proceni na najbolji mogući način. Preporučujemo popunjavanje na kompjuteru.

Mesto i rok za podnošenje prijave

Konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj pošiljci, zaštićenoj od oštećenja koaja mogu nastati u transportu. Može se dostaviti:

  • Lično u uslužnom centru Opštine Kuršumlija svakim radnim danom od 7 do 15 časova,
  • poštom, na adresu Opština Kuršumlija, Komisija za dodelu sredstava verskim zajednicama, adresa Proleterskih brigada bb, sa naznakom „Prijava na konkurs Opštine Kuršumlija za finansiranje projekata verskih zajednica u 2020. godini“.

Na poleđini koverte obavezno navesti podatke o podnosiocu prijave.

Prijave poslati na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu, neće biti uzete u razmatranje.

Broj predloženih programa od strane jednog podnosioca prijave u ovom konkursnom postupku je ograničen na jedan program.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana  od dana objavljivanja na sajtu opštine Kuršumlija.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Prilikom određivanja visine učešća u dodeli finansijskih sredstava za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata kod svake pojedinačne prijave, polazi se od sledećih kriterijuma:

1) Referenci programa:

-oblast u kojoj se realizuje Program: karakter i značaj Programa (ocena od 0-10 bodova),

– dužina trjanja Programa: program koji traje do godinu dana ( ocena od 0-10 bodova), a programi koji traju duže od godinu dana (0-5),

-broj korisnika programa-obuhvat kolike su mogućnosti Programa da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predvišene Programom (0-10 bodova)

– mogućnost razvijanja Programa i njegova održivost: obim unapređenja verske slobode i ostvarivanja opšteg i zajedničkog interesa u kapaciteti za održivost rezultata Programa (0-10 bodova),

2) Ciljevi koji se postižu:

-obim zadovoljenja javnog interesa (0-10 bodova),

-stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (0-10 bodova)

3) sufinasiranja programa iz drugih izvora

-Sufinansiranja programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili opštine, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata kredita i drugo, u sluaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje Programa (0-10 bodova),

4) Zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih Programa – ako su ranije korišćšena sredstava budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze,

– za crkve koje prvi put konkurišu 0 bodova),

-za crkve koje su realizovale Programe i ispunile ugovne obaveze (0-10 bodova),

– za  crkve koje nisu ispunile ugovorne obaveze nemaju pravo na dodelu sredstava,

5) obavezni kriterijumi:

-realan finasijski plan, iznos sufinansiranja, kao i različiti oblici finansiranja (0-10 bodova) i

-da je podnosilac Programa izvršio svoje obaveze prema opštini, u dosadašnjim Programima rada (0-10 bodova)

6) Ostali kriterijumi za apliciranje Programa iz tačke 1 alineje 3, 4, i 5. ovog Javnog poziva.

Prilikom određivanja visine učešća u dodeli finanisjkih sredstava za kulturne i naučne delatnosti, kod svake pojedinačne prijave, polazi se od  sledećih kriterijuma:

  • Organizvanje tradicionalnih godišnjica koje su posvećene imenu koje crkva nosi (0-10 bodova,
  • karaktera i značaja crkvene manifestacije (0-10 bodova)
  • Karaktera stručnih i naučnih skupova, dobortvorno-humanitarnih delatnosti i značaja stručnih i naučnih skupova, odnosno značaja Programa vezanih za tu delatnost (0-10 bodova).

Način objavljivanja

Konkurs se objavljuje na internet stranici Opštine Kuršumlija, kao i na oglasnoj tabli Opštine.

Pojašnjenje za postupak rangiranja Programa

Na osnovu kriterijuma iz člana 6 ovog Pravilnika za dodelu finansijskih sredstava za izgranju, održavanje i obnovu verskih objekata, može se dodeliti najmanje 0 bodova a naviše 100, a za dodeli finansijkih sredstava za s ostale namene može se dodeliti najmanje 0 bodova a najviše 130 bodova.

Svakom predlogu Programa komisija će dodeliti određeni broj bodova , na osnovu čega će biti sačinjena bodovna rang lista.

Komisija za raspodelu finansijkih sredstava

Komisija za sprovođenje javnih konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama za 2019 godinu, razmotriće pristigle prijave i na osnovu  navedenih kriterijuma utvrđenim Pravilnikom o sredstvima za podsticanje programa od javnog interesa koja realizuju crkve i verske zajednice, utvrdiće listu vrednovanja i rangiranja prijavljenog programa za dodelu bespovratnih sredstava u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dan isteka roka za podnošenje prijave.

Lista iz stava 1 ovog člana objavljuje se na zvaničnoj tenrnet stranici nadležnog organa.

Učesnici konkursa imaju prasvo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste iz stava 1 ovog člana.

Na listu iz stava 1 ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa donosi predsednik opštine, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ista se objavljuje na zvaničnoj intenet strani opštine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 027/381-383.

Prilozi za preuzimanje: