Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2021/2022. години

Јелена Јовановић краљица ајвара у Куршумлији
27. септембра 2021.
Обележавање 109. годишњице формирања Гвозденог пука “Књаз Михаило”
29. септембра 2021.

Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2021/2022. години

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија о додели стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија, Комисија за ученичке и студентске стипендије општине Куршумлија расписује Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2021/2022. години.

Право учешћа на конкурс имају ученици средњих школа и студенти основних академских, основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште).

Услови за доделу стипендије ученицима и студентима су:

 1. Да имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште),
 2. a)Да укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента не прелази износ просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику у тренутку објављивања конкурса (64.731,00 динара),
  б) Да укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента не прелази износ од једне и по просечне месечне зараде без пореза и доприноса уколико породица има троје и више деце (97.096,50 динара).

Потребна документација за остваривање права на стипендију:

 1. Пријава за доделу стипендије са основним подацима о ученику/студенту,
 2. Потврда средње школе/високошколске установе да ученик/студент редовно похађа наставу и да је први пут уписан у одређени разред/годину у текућој школској 2021/202години (за апсолвенте потврда да је у школској 2020/2021.години уписао завршну годину студија),
 3. Уверење о заједничком домаћинству, које на основу изјаве два сведока издаје надлежни орган Општинске управе,
 4. Доказ о просечном месечном приходу свих чланова породице за задња 3 месеца који претходе дану расписивања конкурса (од 01.06.2021. до 31.08.2021.године), а за незапослене уверење Националне службе за запошљавање односно уверење фонда ПИО,
 5. Доказ да студент није у радном односу (уверење Националне службе за запошљавање односно уверење ПИО фонда)
 6. Фотокопија личне карте или уверење о месту пребивалишта (за избегла и расељена лица доказ о боравишту).
 7. Потврда средње школе о броју неоправданих изостанака до момента подношења пријаве на конкурс.
 8. Три примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног уговора о ученичкој стипендији,односно три примерка својеручно потписаног уговора о студентској стипендији,
 9. Копију картице текућег рачуна студента.

Напомена: Средње школе са територије општине Куршумлија су дужне да Општини Куршумлија – Рачуноводству Општинске управе до 5-ог у месецу за претходни месец доставе податке о броју неоправданих изостанака за ученике који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију  а  имају више од 8 неоправданих изостанака, што ће се регулисати посебним уговором. Општина Куршумлија ће обуставити исплату стипендије  уколико се утврди да одређени ученик има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2021/2022. години.

Ученици који похађају средње школе ван територије општине Куршумлија и који испуне услове конкурса и остваре право на општинску стипендију биће у обавези да до 5. у месецу за претходни месец доставе потврду средње школе о броју неоправданих изостанака, у противном иста ће им се обуставити.

Студенти су дужни да, приликом подношења документације за остваривање права на стипендију, доставе на увид и индекс односно студентску књижицу.

Право на стипендију нема студент који је у радном односу, студент на мастер студијама и специјалистичким струковним студијама, студент/ученик који је право на стипендију или кредит остварио  одлуком Министарства просвете или неког другог државног органа или фонда, студент који је навршио 26 година живота, као ни ученик који има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2021/2022. години.

Ученици и студенти који су испунили услове конкурса остварују право на стипендију у трајању од 10 месеци, а апсолвенти у трајању од 4 месеца.

Пријава са потребном документацијом се подноси Општини Куршумлија –Комисији за ученичке и студентске стипендије општине Куршумлија, у информационо-услужном центру, почев од 01.10.2021. године до 15.10.2021. године за ученике средњих школа, односно од 01.11.2021. године до 15.11.2021. године за студенте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурс се објављује на oгласној табли Општине Куршумлија, на интернет страници општине Куршумлија  и огласним таблама средњих школа.

За све информације везане за конкурс јавити се на телефон 381-402.

Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2021/2022. години