Obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za utvrđivanje statusa borca

Rezultati testiranja 7. februara: testirano 21 lice, četiri pacijenta pozitivna na kovid
9. februara 2021.
Rezultati testiranja 10. februara: testirano 40 lica, 13 pacijenata pozitivno na kovid
11. februara 2021.

Obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za utvrđivanje statusa borca

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Službeni glasnik RS“ 18/2020) stupio je na snagu 11.03.2020. godine a počeo je da se primenjuje od 01.01.2021. godine.

Zakon u članu 5. i 6. definiše kategoriju “borca” a u članu 7. predviđa razvrstavanje boraca u prvu, drugu i treću kategoriju u zavisnosti od broja dana angažovanja.

Zakonom nije utvrđen rok za podnošenje zahteva za utvrđivanje statusa borca.

Zahtev se može preuzeti u prostorijama Opštinske uprave Kuršumlija u Jedinstvenom upravnom mestu. Uz zahtev se prilažu i sledeći dokumenti:

1. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
2. Fotokopija lične karte (ukoliko je lična karta na obrascu bez čipa) ili očitana lična karta (ukoliko je lična karta na obrascu sa čipom)
3. Uverenje Ministarstva odbrane Republike Srbije o angažovanju u oružanim snagama (original ili overena fotokopija)
4. Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o angažovanju u oružanim snagama (original ili overena fotokopija)
5. Rešenje RF za PIO kojim je vreme provedeno u ratu ili oružanim akcijama preduzetim u miru utvrđeno u poseban staž.

Napomena: Ukoliko se uverenje Ministarstva odbrane Republike Srbije iz tačke 3. ili uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova iz člana 4. odnosi na isti vremenski period kao i Rešenje Fonda PIO nije potrebno dostavljati rešenje Fonda PIO i obratno.

Mole se stranke da zvaničan obrazac zahteva preuzimaju u prostorijama Opštinske uprave Kuršumlija u “JEDINSTVENOM UPRAVNOM MESTU”, jer isti obrazac sadrži sve elemente za postupanje po istom i kako bi dokumentacija bila potpuna.

Za sve informacije obratite se Odeljenju za društvene delatnosti i opštu upravu Opštinske uprave Kuršumlija, kancelarija broj 19 ili na broj telefona 027/381-402 lokal 130.