Održana prva sednica Skupštine opštine Kuršumlija u 2021. godini

Apel građanima: Budimo odgovorni prema sebi i drugima vakcinišimo se!!!
21. marta 2021.
Rezultati testiranja 21, 22. i 23. marta: testirano 125 lica, 45 pacijenata pozitivno na kovid
24. marta 2021.

Održana prva sednica Skupštine opštine Kuršumlija u 2021. godini

U sredu 17. marta održana je prva sednica Skupštine opštine Kuršumlija u 2021. godini kojom je predsedavao Dejan Lović, predsednik Skupštine.  Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka o kojima su odbornici detaljno diskutovali.

Prva tačka sednice odnosila se na predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na kojima se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Opština Kuršumlija, za četvrti kvartal 2020. godine, koju su kuršumlijski odobrnici jednoglasno usvojili.

U nastavku sednice usvojen je i predlog Odluke o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije Kuršumlija na prostoru kompleksa Stara kasarna. Cilj izrade izmene i dopune Plana generalne regulacije je preispitivanje pravila uređenja i građenja, posebno vertikalne regulacije, a u skladu sa novonastalim potrebama uređenja i izgradnje prostora potrebama budućih korisnika i uslovima Ministarstva odbrane Republike Srbije, odnosno povećanje maksimalno dozvoljene spratne visine na prostoru kompleksa Stare kasarne.

Usvojen je i predlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Kuršumlija. Razlozi za donošenje predmetne Odluke odnosili su se na činjenicu da do sada nisu bile određene ulice na kompletnoj teritoriji opštine Kuršumlija, kao ni nazivi zaselaka, te se u skladu sa Uredbom o adresnom registru pojavila potreba za regulisanjem ovog pitanja koje je od izuzetne važnosti.

Odbornici Skupštine opštine Kuršumlija podržali su Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kuršumlija za 2021. godinu, kojim se utvrđuju planirani prihodi i namena korišćenja sredstava za aktivnosti koje se tokom 2021. godine planiraju u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine. Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva iz budžeta Opštine Kuršumlija u iznosu od dva miliona dinara.

Sredstva iz ovog Programa koristiće se za :

  1. Programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring) na teritoriji opštine Kuršumlija;
  2. Podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte;
  3. Edukativni programi i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine (radionice);
  4. Informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine.

Šesta tačka dnevnog reda odnosila se na Predlog monitoringa stanja životne sredine na teritoriji opštine Kuršumlija za 2021. godinu. Realizacija Programa monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji opštine obuhvatiće tri faze:

I – Donošenje Programa monitoringa stanja životne sredine na teritoriji opštine Kuršumlija za 2021. godinu, od strane Opštinskog veća opštine Kuršumlija;

II – Izbor organizacije za realizaciju Programa i potpisivanje ugovora.

III – Realizacija Programa od strane izabrane ovlašćene stručne organizacije.

U nastavku sednice kuršumlijski odbornici detaljno su diskutovali i o predlogu Odluke o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava za vodotoke II reda na teritoriji opštine Kuršumlija za 2021. godinu. Tom prilikom usvojen je i Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Kuršumlija za prošlu godinu.