Оглас за прикупљање понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија – други круг

Студијска посета представника ТОС и тима новинара Куршумлији поводом ЕДЕН пројекта
29. октобра 2019.
Промоција књиге „Митови српске историје“ аутора Дејана Ристића
14. новембра 2019.

Оглас за прикупљање понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија – други круг

На основу Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија, Одлуке Скупштине општине Куршумлија, Решења Председника општине Куршумлија и Закључка Председника општине Куршумлија, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари – моторних  возила из јавне својине општине Куршумлија, расписује Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија – други круг.

Предмет продаје су путничка моторна возила, власништво Општине Куршумлија.

Марка и тип возила Врста возила Година

производње

Регистарска

ознака

Почетна цена у динарима Износ депозита у динарима
PEUGEOT 406 путничко 2003 PK035-ĐR 198.584,72 2.000,00
ZASTAVA 101 SKALA путничко 2006 PK004-CJ 42.538,22 2.000,00
ZASTAVA KORAL 1.1 путничко 2003 PK026-SG 46.808,80 2.000,00
PUSH STEYER 300GB6 путничко 1985 PK025-SR 405.655,92 2.000,00

Наведена возила се  продају  у виђеном стању, без права купца на накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

Продаја моторног возила обавиће се прикупљањем писмених  понуда.

Подаци о возилима:

  1. Путничко возило, марка и тип: PEUGEOT 406 SR 2.0 HDI HUSKY, број шасије: VF38BRHZF81547478, број мотора: PSARHZ10DYMR4010541, снага мотора: 80 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње: 2003, запремина мотора: 1997 cm3,   боја: Х2  плава метализирана, пoгонско гориво: ЕВРО ДИЗЕЛ, није регистрован, није у возном стању.
  2. Путничко возило, марка и тип: ZASTAVA 101 SKALA, број шасије: VX1128A0001107657, број мотора: 128A0641605269, снага мотора: 40 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње: 2006, запремина мотора 1116  cm3,  боја: 3Д црвена тамна, погонско гориво: БЕНЗИН 98, није регистрован, није у возном стању.
  3. Путничко возило, марка и тип: ZASTAVA KORAL 1.1, број шасије: VX1145A0001085926, број мотора: 128A0641584844, снага мотора:5 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње: 2003, запремина мотора: 1116  cm3,  боја: ОМ бела, погонско гориво: БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН, није регистрован, није у возном стању.
  4. Путничко возило, марка и тип: PUSH STEYER 300GB6, број шасије 46033317902531: број мотора: 61793110013803, снага мотора: 86 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње 1985, запремина мотора 2997 cm3,  боја 5M плава , погонско гориво ДИЗЕЛ, није регистрован, није у возном стању.

Возила се могу прегледати до 27.11.2019. године, радним данима од 10 до 13 часова године у Блачкој улици (Сточна пијаца), уз претходну најаву доласка на број телефона 027/381-402,  контакт особа Зоран Јаблановић.

Почетне цене возила приказане су  у горе наведеној табели – тачка I овог Огласа (Предмет продаје).

Почетне цене по којој се предметна возила отуђују утврђене су умањењем на 80% од почетних процењених вредности предметних возила од стране Министарства финансија, Пореске управе, Филијале у Куршумлији, број сл/2019 од 27.09.2019. године.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. У случају да два или више понуђача понуде цену са истим износом,  који је уједно и највиши понуђени износ, најповољнијим понуђачем ће се сматрати онај понуђач чија је понуда раније заведена на писарници Општинске управе општине Куршумлија.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица и предузетници са територије Републике Србије која уплате депозит у висини од  2.000,00 динара за свако возило за које се подноси пријава (табела – тачка I овог Огласа).

Уколико понуђач подноси понуду за више возила, дужан је да за свако возило поднесе посебну пријаву и уплати депозит.

Уплата депозита се врши на депозитни рачун број 840-1177804-38 са позивом на број: за правна лица-ПИБ, за физичка лица-матични број, сврха уплате “Депозит за моторно возило______“, корисник Општина Куршумлија или  на благајни Општинске управе општине Куршумлија, канцеларија број 18.

Успешном понуђачу уплаћени депозит биће урачунат у цену купопродајног уговора а осталим учесницима уплаћени износ депозита биће враћен у року од 15 дана од дана правоснажности Решења о избору најповољнијег понуђача.

Нема право на повраћај депозита учесник уколико:

– као проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури
– као проглашени  купац не уплати  купопродајну цену у назначеном року.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

– пријаву за учешће потписану лично или од стране овлашћеног лица понуђача. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, име оца, адреса, ЈМБГ, број личне карте, број телефона и безусловну понуду, уз навођење јасног износа на који понуда гласи. Пријава правних лица и предузетника садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа (фотокопија решења о упису), ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица, број телефона и особу за контакт и безусловну понуду, уз навођење јасног износа на који понуда гласи.

– доказ о уплати депозита;

– овлашћење за заступање;

– фотокопија личне карте за физичка лица

– решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар

– потврда о пореском индетификацином броју-ПИБ

Образац пријаве са понудом може се преузети на сајту Општине Куршумлија.

Понуде са траженом документацијом  се достављају  у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас за продају моторног возила- НЕ ОТВРАРАТИ“ препорученом поштом на адресу: Општина Куршумлија, Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија или непосредно у згради општине на писарници Oпштинске управе општине Куршумлија.

На полеђини коверте навести назив подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом и контакт телефоном.

Текст овог Огласа биће објављен 12.11.2019. године, на интернет презентацији општине Куршумлија, на огласној табли општине, на интернет новинама “Топличке вести“ као и на РТВ Куршумлија.

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа а најкасније до 27.11.2019. године до 15:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари-моторних возила из јавне својине општине Куршумлија у петак, 02.12.2019. године у 12:00 часова у сали СО Куршумлија , Пролетерских бригада бб.

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлашћени представници. Представници понуђача морају имати овлашћење за заступање, које ће предати Комисији приликом отварања понуда.

Комисија неће узети у разматрање,  односно одбиће као неосновану:

-понуду која је достављена по истеку рока одређеног за подношење (неблаговременом)

-понуду уз коју није приложена сва документација, докази и изјаве (некомплетном)

-понуда са износом мањим од утврђене почетне цене.

О отварању понуда и избору најповољнијег понуђача саставиће се записник  и  предлог за избор најбољег понуђача који ће се заједно са записником доставити Одељењу за привреду и локални економски развој.

По доношењу Решења о избору најповољнијег понуђача  закључиће се уговор о купопродаји  којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.

Уколико најповољнији понуђач одустане од потписивања уговора, или у одређеном року не изврши уплату, уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

Трошкове преноса власништва, трошкове транспорта возила као и остале трошкове купопродаје сноси Купац.

За све додатне информације заинтересовани учесници  се могу обратити  на број телефона  027 381-402, контакт особа Маја Милијановић.