Општина Куршумлија расписује јавни конкурс за организовање јавних радова за ангажовање незапослених лица

У селу Жуч организује се седма по реду малинијада
23. јуна 2017.
За уређенију Куршумлију – постани шампион компостирања
27. јуна 2017.

Општина Куршумлија расписује јавни конкурс за организовање јавних радова за ангажовање незапослених лица

Национална служба за запошљавање, Филијала Прокупље у сарадњи са Општином Куршумлија расписује јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова  уколико радно ангажује лица која се налазе на евиденцији тражиоца запошљења Филијале Прокупље из свих категорија теже запошљивих и то:

 • млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља, жене, рурално становништво, избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју и сл.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
  – 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
  – 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
  – 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
 • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама;
 • послодавцу – извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком.

Више информација о условима, начину подношења пријаве, критеријумима, правима и обавезема, можете пронаћи на следећим линковима: