Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија – („Сл.лист општине Куршумлија“,бр. 6/2015)

Урбанистички планови општине Куршумлија

Плана детаљне регулације “Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре“

Графика

Текст

План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом Бањи – текстуални део

План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији – графички део

  1. Извод из ПГР-а
  2. Положај у просторном плану
  3. Граница плана
  4. План мреже и објеката инфраструктуре