Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна ППППН инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш- Мердаре

Јавни позив за такмичење „Изађи ми на теглу“
10. августа 2018.
Концерт црквеног хора Свети Прокопије
21. августа 2018.

Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна ППППН инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш- Мердаре

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

 

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ
И З М Е Н А И Д О П У Н А
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г К О Р И Д О Р А
А У Т О – П У Т А Е – 80,
Д Е О Н И Ц А Н И Ш – М Е Р Д А Р Е

 

Одлукa о изради Измена и допуна Просторног плана подручја подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре је објављена у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 59/18.
Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 15. августа до 29. августа 2018. године, у зградама скупштина општина Прокупље, Куршумлија и Мерошина, односно биће објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд и јединицама локалне самоуправе, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. августом 2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.

Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна ППППН инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш- Мердаре

ИД ППППН ИК Нис Мердаре РЈУ

Прегледна Е-80 РЈУ