Рани јавни увид поводом израде првих измена и допуна плана генералне регулације Пролом Бања

Конкурс за подстицајна средства из програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија за 2018. годину
20. јуна 2018.
Свечано отворена 40. изложба фотогрaфија „Ђавоља Варош“
22. јуна 2018.

Рани јавни увид поводом израде првих измена и допуна плана генералне регулације Пролом Бања

Општинска управа општине Куршумлија, на основу чл.45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014 ) и чл. 36.Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/2015),

О г л а ш а в а
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде:
ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОЛОМ БАЊА

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28.06.2018. године закључно са 12.07.2018. године, радним данима од 7-15 часова, а ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима и очекиваним ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа на огласној табли у холу и на трећем спрату зграде Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб у Куршумлији, као и на интернет страни општине Куршумлија (www.kursumlija.org).

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се достављати у писаној форми (на писарници или поштом), Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 12.07.2018.године када се завршава рани јавни увид. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планске документације могу утицати на планска решења.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу добити у току раног јавног увида у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број: 25.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР
Снежана Радовић, дипл. ецц.

Рани јавни увид поводом израде првих измена и допуна плана генералне регулације Пролом Бања

Прве измене и допуне ПГР Пролом Бања – РЈУ