Развој туризма у општини Куршумлија

Пољопривреда као развојна шанса куршумлијске општине
9. марта 2017.
Зона Замфирова – други део
13. марта 2017.

Развој туризма у општини Куршумлија

Туризам се данас сматра глобалним економским феноменом, који путем својих економских функција покреће скоро све гране домаће економије и тако ствара мултипликаторе раста БДП-а, запослености и инвестиција, док функцијом подстицања развоја неразвијених подручја, туризам као делатност може постати генератор развоја. Развој туризма омогућава бржи регионални и локални развој, покреће производњу за задовољавање потреба туризма, и утиче на пораст свеукупне запослености становништва.

Иако спада у једну од најнеразвијених локалних самоуправа у Србији, општина Куршумлија има значајне туристичке потенцијале који би могли бити основа за даљи локално економски развој. Близина Пролом Бање, која је по подацима прва у Србији по броју искоришћених ваучера  у акцији  “ Летујте у Србији“, повећала је број ноћења за око тридесет процената чиме је општина Куршумлија добила шансу за даљи развој туристичких потенцијала.

Главна стратешка орјентација развоја општине Куршумлија се односи на одрживи развој и коришћење ресурса са приоритетима на локалном економском развоју и заштити животне средине, развој туризма и пољопривредне производње. Таква орјентација захтева и јачање релевантних капацитета за имплементацију нових технологија и комуникација које доприносе ефикасном и ефективном управљању.

Улога ГИС-а у развоју туризма

Развој туризма последњих неколико година, нарочито после номинације Ђавоље Вароши за једно од нових светских чуда, близина Пролом, Луковске и Куршумлијске бање довела је до значајног повећања потребе за услугама и активностима локалне самоуправе која подржава активно коришћење ресурса, али и истовремено промоцију туристичке понуде општине Куршумлија.

Имајући у виду економски стандард грађана и национално опредељења за јачање домаће туристичке понуде, атрактивност локалних туристичких места све више добија на значају. У прилог томе говоре прошлогодишњи подаци  према којима је број домаћих гостију повећан за тринаест процената док је  тридесет девет процената домаћих туриста боравило у бањским местима.

Повећан број туриста који посећују Куршумлију подстиче изградњу смештајних капацитета и развој инфраструктуре који ће одговорити растућим захтевима повећаног броја туриста, али је и неопходно постојање тачних података о туристичкој понуди. Географски информацини систем, као алат  примењен на управљење туризмом може да игра значајну улогу у постизању одрживог развоја општине и развоја туризма. Туризам је доминантно географски одређен, а ГИС као информациони систем игра значајну улогу у доношењу одлука везаних за управљање туризмом, нароцито када је у питању процена удаљености од других важних објеката, нивоа техничке и комуналне опремљености локације и других параметара који се морају разматрати приликом одлучивања.

Због својих карактеристика географско информациони систем се може сматрати сетом алата, техника и технологија широко примењивих у развоју одрживог туризма који је препознат као једна од приоритетних области за развој општне.

Управо из тог разлога општина Куршумлија је препознала значај ГИС-а као алата у служби управљања имовином а самим тим и развој општине и уз помоћ сопствених средстава као и донаторским програмима приступила је развоју ГИС-а током 2011. године и од тада ради на његовом константном унапређењу. Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ финансиран од стране Европског ПРОГРЕС-а представља својеврстан наставак и надоградњу постојећег географско информационог система и искоришћавање његових предности у туристичком развоју општине.

С обзиром да туризам има експлицитан утицај на економски развој, да истовремено омогућава бржи локални и регионални развој, пораст запослености, што је нарочито значајно за неразвијена подручја, развој туризма у Куршумлији представља шансу да постане туристички атрактивна дестинација и тиме утиче на целокупан привредни развој опшине.