У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је и Закон о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“, број 104/16).

Ступањем на снагу Закона 31. децембра 2016. године створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. Управо због увођења ефикасног система управљања, стамбеној јединици као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица , и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по претходном законском решењу, већ у пуном правном промету.

У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи , чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама (а многе општине овакву евиденцију нису ни имале).

Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

За све информације о начину вођења стамбених заједница можете се обратити на е-адресу:

registar.stambenihzajednica@mgsi.gov.rs

За све информације о коришћењу апликације регистар стамбених заједница можете се обратити на е-адресу:

jedinstvenaevidencija@rgz.gov.rs