Статут општине Куршумлија
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

План развоја општине Куршумлија за период 2020 – 2027

Стратегија одрживог развоја општине Куршумлија за период 2010 – 2020

План управљања отпадом
План управљања отпадом је практичан документ који може помоћи општини у напорима да побољша управљање отпадом. Планирање управљања отпадом је специфично за сваку општину понаособ.

Куршумлија има изразит проблем одлагања отпадних материја, обзиром на конфигурацију, с једне стране, а са друге стране због ограничавајућих фактора избора локације и то многобројних речних токова и изворишта вода. С обзиром да у Локалном еколошком акционом плану приликом рангирања еколошких проблема отпад заузима прво место и да је највећи извор чврстог отпада, комунални отпад из домаћинстава, донета је Одлука о изради локалног плана управљања чврстим отпадом на територији општине Куршумлија са циљем да се успостави ефикасно управљање отпадом у општини.

Саставни део овог плана је и Катастар чврстог отпада и деградираног простора који представља регистар систематизованих информација и података о загађивачима животне средине са подацима о њиховој локацији.

Комплетан документ у ПДФ формату за период 2010 – 2019 можете преузети овде.

Упутство о примени одредаба 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр 18/16) којима је регулисна размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Локални антикорупцијски план (ЛАП)
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Извештај о изради локалног антикорупцијског плана
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Локални акциони план за младе 2018 – 2021
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Стратешки план комуналне инспекције Општинске управе у Куршумлији за период од 2021. до 2025. године
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Правилник о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу економских грантова повратницима по основу Споразуму о реадмисији – којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова живота социјално угрожених лица из опште популације, кроз доделу помоћи у виду доделе економских грантова и то кроз набавку и доделу опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности

Правилник о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу економских грантова повратницима по основу Споразуму о реадмисији – којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова живота повратника по основу Споразуму о реадмисији, кроз доделу помоћи у виду доделе економских грантова и то кроз набавку и доделу опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности

Правилник о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу економских грантова повратницима по основу Споразуму о реадмисији – којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица, кроз доделу помоћи у виду доделе економских грантова и то кроз набавку и доделу опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности

Правилник о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу економских грантова повратницима по основу Споразуму о реадмисији – којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица док су у расељеништву, доделом пакета грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања, као и поступак и начин рада Комисије

Правилник о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу економских грантова повратницима по основу Споразуму о реадмисији – којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба локалног становништва у стању социјалне потребе, доделом пакета грађевинског материјала за стварање и/или побољшање услова становања, као и поступак и начин рада Комисије

Правилник о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу економских грантова повратницима по основу Споразуму о реадмисији – којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба повратника по основу Споразума о реадмисији, доделом пакета грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, као и поступак и начин рада Комисије

Пословник о раду Скупштине општине Куршумлија
Комплетан документ у ПДФ формату можете преузети овде.

Кадровски план у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Општине Куршумлија за 2017. годину.

Кадровски план за 2019. годину
Кадровски план за 2018. годину – измена
Кадровски план за 2018. годину
Кадровски план за 2017. годину – измена
Кадровски план за 2017. годину