Географско информациони систем (ГИС)

Географски информациони систем је настао као потреба за прецизним сагледавањем процеса у реалном геосистему где расту сложеност догађаја и потреба за правовременом контролом и управљањем. Развој и његова примена одвија се веома брзо, онако како захтевају природне и друштвене промене.

Географски информациони систем је компјутерски информациони систем који прикупља, складишти, 15анализира и приказује просторне ентитете и њихове атрибуте за решавање комплексних истраживачких, пројектантских и проблема управљања. Највећи број дефиниција ГИС-а може се сврстати у групу дефиниција које су засноване на базама података и у дефиниције које се заснивају на организацији.

Опште дефиниције одређују ГИС као базу података посебне намене, у којој се као основни кохезиони фактор користи општеприхваћени просторни координациони систем. Концептуално, географски информациони систем  обухвата све аспекте једног геосистема и има могућност процесуирања широког скупа информација о природи, становништву и привреди.

ГИС и развој туризма

Географски информациони систем (ГИС) је од стране Европског ПРОГРЕС-а препознат као алат за поједностваљење и убрзање планирања и доношења одлука везаних за развој општине те ће у те сврхе општинама корисницима средстава пружити подршку у процесу увођења ГИС система кроз набавку адекватне опреме, обуку запослених, дефинисање институционалног оквира и процедура за рад ГИС-а, и успостављање сарадње релевантних институција на локалном и републичком нивоу које се баве просторним подацима.

Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ одобрен је за спровођење у оквиру јавног позива под називом Увођење и развој географских информационих система (ГИС) и представља наставак развоја ГИС-а и његово стављање у функцију развоја туризма, која последњих година у општини Куршумлија добија на значају, кроз повећан број туриста услед промоције и развоја бањског туризма и популаризације Ђавоље Вароши у свету и Србији.

Развој туризма у својој основи доноси и развој инфраструктуре кроз развој смештајних капацитета који ће одговорити растућим захтевима повећаног броја туриста, где ГИС систем помаже за утврђивање оптималне локације, удаљености од других важних објеката, нивоа техничке и комуналне опремљености локације и других параметара који су важни за доношење одлука.

Туризам је доминантно географски одређен, а ГИС као информациони систем за прикупљање, анализу и пружање географских информација игра значајну улогу у доношењу одлука везаних за туризам и управљању туризмом. Због својих карактеристика географско информациони систем се може сматрати сетом алата, техника и технологија широко примењивих у развоју одрживог туризма.

Улога коју ГИС има у управљању развојем туризма, као једне од приоритетних области развоја општине Куршумлија, огледа се превасходно у олакшавању управљања туристичким информацијама, изградњи туристичких мапа и карата, решавању имовинских конфликата као и испитивању еколошке подобности локација за изградњу туристичких објеката. Циљ увођења ГИС-а  као оруђа за интегрални локални економски развој је да општина Куршумлија постане повољан амбијент за живот и развој туризма.