Instrukcije za obezbeđivanje mera prevencije u okviru upravljanja i rada ugostiteljskih objekata

Uređenje zelenih i javnih površina
3. maja 2020.
Preporuka za organizaciju rada maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja
4. maja 2020.
Prikaži sve

Instrukcije za obezbeđivanje mera prevencije u okviru upravljanja i rada ugostiteljskih objekata

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija, na sednici održanoj dana 04.05.2020. godine donosi instrukciju za za obezbeđivanje mera prevencije u okviru upravljanja i rada ugostiteljskih objekata.

Obavezna zaštitna oprema:

 1. Napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja u uslovima primene neophodnih mera zaštite.
 2. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.
 3. Obavezno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.
 4. Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti sa maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje. Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju da nose masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta).
 5. Pre korišćenja vode za piće u objektu, otvoriti sve slavine i pustiti da voda ističe srednjim mlazom sve dok se ne ispusti cela zapremina vode u cevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura).
 6. Pre početka rada, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija.
 7. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat (u skladu sa mogućnostima – beskontaktni dozeri).
 8. Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sede za istim ili susednim stolovima, ne bude manji od propisane socijalne distance od dva metra. U suprotnom obezbediti fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog punog materijala) koji će deliti prostor između stolova.
 9. Pojačati higijenske mere u celom objektu. Pranje obavljati sredstvima koja se redovno koriste uz češću primenu mera dezinfekcije prostora, površina i predmeta, posebno onih koji se često dodiruju (kvake, pultovi, ručke ormarića, sudopere, stolovi, stolice, prekidači za svetlo, slavine, ključevi i sl.). Povremeno obaviti i dezinfekciju pristupnih prilaza objektu. Sto i stolice nakon odlaska gosta obavezno dezinfikovati.
 10. Izbaciti iz upotrebe posluživanje gostiju kečapa, senfa, soseva, ulja, slanika, šećepa, čajeva i slično iz posuda za zajedničku upotrebu , kao i samousluživanje pribora iz zajedničkih gondola.
 11. Koristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu koji se bacaju posle cvakog gosta ili eventualno menije za višekratnu upotrebu, pogodne za dezinfekciju, koji se moraju dezinfikovati posle svakog gosta. Može se koristiti i isticanje menija na površinama vidljivim gostima kako bi se smanjio kontakt sa mogućim kontaminiranim površinama.
 12. Kontrolisati postupak pranja posuda – obavezno mašinsko pranje ili, ako za to nema uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi uz završnu dezinfekciju namenskim dezinfekcionim sredstvom.
 13. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme. Strogo voditi računa da dezinfekciono sredstvo ne dođe u kontakt sa hranom.
 14. Prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji  hranom,  sa  ciljem  smanjenja  uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.
 15. Posebnu pažnju obratiti na korišćenje sanitarnih prostorija.
  • Na ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nahon korišćenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom;
  • Kontrolisati ulazak posetilaca u sanitarne prostorije – ulazak dozvoljen samo po jednoj osobi;
  • Prilikom ulaska, osoba mora imati masku;
  • Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti dezinfekciju ruku;
  • U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70% alkohola (opciono drugi preporučeni dezinficijens) – u skladu sa mogućnostima preporučuju su beskontaktni dozeri;
  • Više puta u toku dana (minimalno na svakih 30 minuta rada), sprovesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina sa kojima se dolazi u kontakt.
 16. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlagannje otpada u objektu i bašti – upotrebljenih maski, rukavica i drugog otpada – kesa u kanti sa pedalom za nožno otvaranje. Otpad se sakuplja u odgovarajuhe kese koje se dalje tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.
 17. Ugostiteljske objekte redovno provetravati, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora). Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima u koliko se radi o split sistemu (sistem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).
 18. U svim ugostitetъskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge).
 19. U postupku naplate usluga favorizovati beskontaktno plaćanje karticama (korisnik prislanja karticu automatu za očitavanje, bez dodirivanja iste od strane zaposlenog). Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku/rukavica nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje.
 20. Za korisnike usluge po tipu porudžbine (šaltersko izdavanje, kiosci) ukoliko je moryće razdvojiti postupak naručivanja i plaćanja od postupka izdavanja proizvoda – poslove obavljaju dve osobe na različitim pultovima uz poštovanje socijalnog distanciranja. Obavezna je dezinfekcija ruku i pulta posle svakog kupca, kao i nakon svake pojedinačne radnje (nakon svake naplate, a pre izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba).

  U skladu sa moguhnostima, postaviti pregrade/zaštitu između zaposlenih i korisnika, od pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati. U skladu sa mogućnostima jasno obeležiti puteve pristupa i udaljavanja od objekta, kako bi se izbeglo stvaranje gužvi, uz poštovanje socijalne distance – održavanja rastojanja između klijenata od najmanje dva metra dok čekaju na yclygy naplate ili preuzimanja hrane i pića (npr. vidljivo označavanje linijama na asfaltu).

 21. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje sa merama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcije ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja).
 22. Na spoljnoj strani pultova dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.

Dostava hrane i pića — ketering

 1. Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).
 2. Obavezno najaviti dolazak (telefonom ili javljanjem na interfon).
 3. Prilikom predaje porudžbine držati što većy mogućy distancu od klijenta.
 4. Nakon primanja gotovine od korisnika, obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica.
 5. Higijenu i dezinfekciju vozila za  dostavu  treba  sprovoditi   štočešhe (preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave“).

Lna higijena zaposlenih

 1. Najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, a obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos, kontakta sa površinama koje se često dodiruju, pre stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta sa gostima ili korisnicima usluga i dr. Nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70 odsto alkohola).
 2. Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

Poslodavac u obavezi da obavesti zaposlene

 1. Ppaćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja u slučaju pojave simptoma respiratorne ili crevne bolesti i povišene telesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljeg postupanja u skladu sa zvaničnim preporukama.
 2. Korišćenje lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, prema potrebi rukavice, a u slučajevima u kojima nije moguće izbeći blizak kontakt, manje od dva metra i vizir)
 3. Poštovanje socijalne distance – udaljenost od dva metra u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza.
 4. Sprovođenje mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije
 5. Sprovođenje mera pojačane opšte higijene – češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme.
 6. Redovnog provetravanja prostora.

Poslodavac prati zdravstveno stanje zaposlenih

 1. Sprovodi praćenje эdravstvenog stanja zaposlenih pri dolasku na pocao (u skladu sa mogućnostima – putem beskontaktnog merenja telesne temperature ili praćenjem pojave simptoma bolesti).
 2. Odmah udalji sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti – povišena telesna temperatura, simptomi (čak i blagi) respiratorne ili crevne bolesti.
 3. Prostor u kome je boravila takva osoba provetriti, detatljno dezinfikovati sve površine, predmete, pribor i opremu namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.
 4. Zaposlene koji su bili u bliskom kontaktu (obavljali poslove na manje od dva metra rastojanja) sa osobom kod koje je potvrđena Kovid-19 infekcija se smatraju izloženim i dalji postupak je u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih institucija.
 5. Organizuje češće kpaće pauze za odmor zaposlenih za vreme rada, obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, što dodatno zamara i optepećyje zaposlene.

Navedene preporuke će se u skladu sa odlukama Republičkog i Opštinskog Štaba za vanredne situacije, stanjem na terenu i faznom pristupu u organizaciji i radu ugostitetljskih objekata prilagođavati i po potrebi dopunjavati ili menjati.