План рада инспекције локалне пореске администрације за 2024. годину

План рада инспекције локалне пореске администрације за 2023. годину

План рада инспекције локалне пореске администрације за 2022. годину

План рада инспекције локалне пореске администрације за 2021. годину

План рада инспекције локалне пореске администрације за 2020. годину

Контролна листа – пореска контрола за 2023

Контролна листа – пореска контрола за 2022

Контролна листа – пореска контрола за 2021

Контролна листа – пореска контрола за 2020

 

План рада инспекције локалне пореске администрације за 2019. годину

Контролна листа – пореска контрола за 2019

 

План рада инспекције локалне пореске администрације за 2018. годину

Контролна листа бр. 1 – Канцеларијска контрола

Контролна листа бр. 2 – Теренска контрола

 

План рада пореске инспекције Управе јавних прихода за 2017 годину

Контролна листа бр. 1 – Канцеларијска контрола

Контролна листа бр. 2 – Теренска контрола

 

Годишњи извештај о инспекцијском надзору пореске контроле Одељења за ЛПА, буџет и финансије општине Куршумлија за 2022. годину

Годишњи извештај о инспекцијском надзору пореске контроле Одељења за ЛПА, буџет и финансије општине Куршумлија за 2021. годину

Годишњи извештај о инспекцијском надзору пореске контроле Одељења за ЛПА, буџет и финансије општине Куршумлија за 2020. годину

Годишњи извештај о инспекцијском надзору пореске контроле Одељења за ЛПА, буџет и финансије општине Куршумлија за 2019. годину

Годишњи извештај о инспекцијском надзору пореске контроле Одељења за ЛПА, буџет и финансије општине Куршумлија за 2018. годину

Годишњи извештај Одељења за ЛПА, буџет и финансије за 2016 годину

Годишњи извештај комуналне инспекције општине Куршумлија за 2022. годину

Годишњи извештај комуналне инспекције општине Куршумлија за 2021. годину

Годишњи извештај комуналне инспекције општине Куршумлија за 2020. годину

Годишњи извештај комуналне инспекције општине Куршумлија за 2019. годину

Годишњи извештај комуналне инспекције општине Куршумлија за 2018. годину

Годишњи извештај комуналне инспекције општине Куршумлија за 2017. годину

План рада општинске комуналне инспекције у Куршумлији за 2023. годину

План рада општинске комуналне инспекције у Куршумлији за 2022. годину

План рада општинске комуналне инспекције у Куршумлији за 2021. годину

План рада општинске комуналне инспекције у Куршумлији за 2020. годину

План рада општинске комуналне инспекције у Куршумлији за 2019. годину

План рада општинске комуналне инспекције у Куршумлији за 2018. годину

Контролне листе комуналне инспекције

Контролна листа бр. 1 – Башта угоститељског објекта

Контролна листа бр. 1 – Држање животиња и кућних љубимаца

Контролна листа бр. 1 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 1 – Јавна паркиралишта

Контролна листа бр. 1 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 1 – Комунални ред – спољни делови зграде

Контролна листа бр. 1 – Одржавање чистоће

Контролна листа бр. 1 – Одржавање градског водовода

Контролна листа бр. 2 – Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Контролна листа бр. 2 – Држање животиња и кућних љубимаца

Контролна листа бр. 2 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 2 – Јавна паркиралишта

Контролна листа бр. 2 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 2 – Површине око зграде и ограде

Контролна листа бр. 2 – Прикључење мреже и кућних инсталација

Контролна листа бр. 3 – Делатност зоохигијене

Контролна листа бр. 3 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 3 – Заштита јавних зелених површина

Контролна листа бр. 3 – Уређеност површина

Контролна листа бр. 3 – Чишћење и прање јавних површина

Контролна листа бр. 3 – Пречишћавање и дистрибуција воде (прикључење корисника)

Контролна листа бр. 4 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање (забрањене радње)

Контролна листа бр. 4 – Контрола забране кретања/ заустављања/паркирања/остављања возила/других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

Контролна листа бр. 4 – Изношење кућног смећа (обавезе корисника)

Контролна листа бр. 4 – Пречишћавање и дистрибуција воде (заштита објеката)

Контролна листа бр. 5 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца (извођење кућних љубимаца)

Контролна листа бр. 5 – Комунални ред, објекти, уређаји, опрема

Контролна листа бр. 4 – Одржавање чистоће – заштита јавних површина

Контролна листа бр. 5 – Пречишћавање и дистрибуција воде – водомер

Контролна листа бр. 5 – Продаја и смештај робе, обављање делатности

Контролна листа бр. 6 – Чишћење јавних површина/корисник простора

Контролна листа бр. 6 – Водомерно склониште, водомер, кућне водоводне инсталације

Контролна листа бр. 7 – Уклањање снега и леда

Контролна листа бр. 7 – Пречишћавање и дистрибуција воде (искључење корисника)

Контролна листа бр. 8 – Терени за спорт и забаву

Контролна листа бр. 8 – Коришћење воде

Контролна листа бр. 9 – Испорука воде

Контролна листа из области ауто-такси превоза путника у друмском саобраћају

План рада инспектора заштите животне средине у 2023. години

План рада инспектора заштите животне средине у 2022. години

План рада инспектора заштите животне средине у 2021. години

План рада инспектора заштите животне средине у 2020. години

План рада инспектора заштите животне средине у 2019. години

План рада инспектора заштитe животне средине у 2018. години

Извештај о раду инспектора заштите животне средине у 2022. години

Извештај о раду инспектора заштите животне средине у 2021. години

Извештај о раду инспектора заштите животне средине у 2020. години

Извештај о раду инспектора заштите животне средине у 2019. години

Извештај о раду инспектора заштите животне средине у 2018. години

Извештај о раду инспектора заштите животне средине у 2017. години

Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

Контролна листа – заштита од буке у животној средини

Контролна листа – поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Контролна листа – заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

Контролна листа – заштита од нејонизујућег зрачења

Контролна листа – достава података (Обавезе доставе података према Закону о заштити животне средине)

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2018. годину

Годишњи извештај грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2022. годину

Годишњи извештај грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2021. годину

Годишњи извештај грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2020. годину

Годишњи извештај грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2019. годину

Годишњи извештај грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2018. годину

Годишњи извештај грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2017. годину

Годишњи извештај грађевинске инспекције општине Куршумлија за 2016. годину

Контролне листе грађевинске инспекције

Контролнe листe

План поверених послова инспекцијског надзора у области туризма за 2023. годину

План поверених послова инспекцијског надзора у области туризма за 2022. годину

План поверених послова инспекцијског надзора у области туризма за 2021. годину

План поверених послова инспекцијског надзора у области туризма за 2020. годину

План поверених послова инспекцијског надзора у области туризма за 2018. годину

Извештај о повереним пословима – Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора у 2022. години

Извештај о повереним пословима – Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора у 2021. години

Извештај о повереним пословима – Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора у 2020. години

Годишњи извештај о раду овлашћених туристичких инспектора у 2019. години

Извештај о повереним пословима – Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора у 2018. години

Годишњи извештај о раду овлашћених туристичких инспектора у 2018. години

Контролне листе туристичке инспекције

Контролне листе