Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2021. годину

Обележен Дан општине Куршумлија и градска слава Велика Госпојина
30. августа 2021.
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2022. годину
7. септембра 2021.

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2021. годину

На основу Правилника о начину финансирања пројеката Удружења грађана и Статута општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија дана 03.9.2021. године доноси Одлуку о расписивању Јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2021. годину.

На конкурсу могу да учествују удружења грађана која су регистрована на територији општине Куршумлија, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Куршумлија или ван територије општине Куршумлија, али да својим активностима представљају општину.

Средства се додељују за реализацију пројеката из следећих области:

Социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе, као програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмацију грађанског активизма.

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе 150.000,00 динара.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач је обавезан да достави следећу документацију:

 • Пријавни образац и образац за буџетски пројекат;
 • Копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • Копија ПИБ обрасца;
 • Копија картона депонованих потписа;
 • Копија личне карте одговорног лица;
 • Копија Статута подносиоца пријаве;
 • Финансијски план.

HAЧИH ПPИJABЉИBAЊA HA KOHKУPC

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса удружења грађана – не отварати“ путем поште на адресу Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб или лично на писарници Општинске управе општине Куршумлија.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размаатрати.

Удружење грађана може да поднесе само једну пријаву.

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине Куршумлија www.kursumlija.org, а текст конкурса и ближа упутства са условима и критеријумима ће бити такође објављени као прилог уз текст конкурса. Поред тога текст конкурса ће се објавити и на огласној табли општине Куршумлија.

POKOBИ 3A ПОДHOIIIEЊЕ ПPИJABA HA JAВHИ KOHKУPC И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 1. Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива.
 2. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са критеријумима који су предвиђени Правилником.
 3. По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном конкурсу.
 4. Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу са бодовима предложених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Куршумлија.
 5. Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Куршумлија и на званичној интернет презентацији општине Куршумлија kursumlija.org.
 6. Извештај се доставља Председнику општине који доноси одлуку о избору пројеката и додели средстава који се финансирају из буџета општине Куршумлија. На основу одлуке, Председник општине Куршумлија закључује Уговор о финансирању пројеката удружења грађана средствима из буџета општине Куршумлија.

Документа и обрасци за преузимање: