Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Куршумлија

Радојичић: Београд жели да помогне развоју Куршумлије
10. новембра 2021.
Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
16. новембра 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Куршумлија

На основу члана 4. и 94.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,113/17-др.закон,95/18) , члана 11. и 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса  за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 95/16),  Општинска управа општине Куршумлија оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Куршумлија.

I Орган у коме се радно место попуњава:  Општинска управа општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб.

II Радно место које се попуњава:

  1. Послови пореског инспектора изворних прихода локалне самоуправе, у Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије, у звању саветника, 1 извршилац.

Опис послова :  У складу са законом обавља послове законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода код локалних обвезника. Припрема нацрт решења којим се налаже утврђених неправилности у поступку контроле, контролише подношење пореских пријава локалних јавних прихода решењем и исте упоређује са стварним стањем на терену, учествује у изради методолошких упутстава локалне пореске контроле јавних прихода, пружа основну помоћ и објашњење пореским обвезницима од значаја за извршење пореских обавеза, учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу јавних прихода. Припрема извештај у вези контроле локалних јавних прихода, учествује у поступку у првом степену по жалбама изјављеним од стране пореских обвезника на решења отклања и утврђује неправилности. Врши припрему и доставу жалбе другостепеном органу и води управни поступак у складу са инструкцијама другостепеног органа. Врши израду прегледа и доставу података утврђених задужењем локалних јавних прихода за све пореске обвезнике након завршеног поступка контроле ради књижења у пореском књиговодству, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 Услови за рад на радном месту: Услови за рад на радном месту Послови пореског инспектора изворних прихода локалне самоуправе су утврђени чланом 25.тачка 60. Правилника  о  унутрашњем уређењу радних места у Општинској управи, јединици за интерну ревизију и општинском правобранилаштву општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 16/19,23/19,26/20,49/20,57/20,10/21) и то:

  • стечено високо образовање из научне области правног или економског или техничког смера, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и положен испит за инспектора.

Услови за кандидате:

  • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
  • да има прописано образовање;
  • да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

III Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују  у изборном поступку:  познавање Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, бр. 80/02 …144/20), Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”,броj 36/15,44/18-др.закон и 95/18) , Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС”, бр. 26/01 …144/20), Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06 …126/20-усклађени дин.изн.) – усменим разговором као и увидом у податке из пријаве.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава са биографијом, наводима о досадашњем радном искуству и контакт телефон кандидата, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положеном испиту за инспектора, доказ о радном искуству у струци, уверење да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, потврда да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

  • Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.

Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16,95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положеном испиту за инспектора.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве је доступан на интернет презентацији општине Куршумлија.

V Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Новости“, које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Неблаговремене , недопуштене,неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:  Конкурсна комисија ће учеснике конкурса који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, чије су пријаве благовремене,допуштене,разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази  обавестити о дану и времену почетка изборног поступка који ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:  Наташа Миленковић дипл.правник, тел. 027/ 381-383.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Куршумлија, за  Конкурсну комисију, са назнаком – „Пријава на јавни конкурс“, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија.

Напомена: Пробни рад је обавезан за сва лица која раније нису заснивала радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској општини  или државном органу и траје шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита и испита за инспектора могу се примити  на рад под условом да  испите положе до окончања пробног рада, односно у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа ако, у складу са Законом, пробни рад није обавезан.

Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Куршумлија објављује се на интернет презентацији општине Куршумлија  www.kursumlija.org

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације општине Куршумлија на којој је објављен јавни конкурс, објављује се у дневним новинама „Новости“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Цео текст Јавног конкурса можете преузети на овом линку.