Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Куршумлија
15. новембра 2021.
Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
17. новембра 2021.

Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, и Одлуке о постављању киоска, Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска, дана 15.11.2021. године, расписује Измену и допуну Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска.

У јавном позиву за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска бр. II-02-96/2021-1 од 10.11.2021. године врше се следеће измене и допуне:

 • члан 1. мења се и гласи:

У закуп се издају површине јавне намене на следећим локацијама:
– Локација 1 (угао Косовске и Карађорђеве улице) – 2 киоска и то: Косовска А и Косовска Б;
– Локација 2 (угао Косовске и улице Палих бораца) – 2 киоска и то: Палих бораца А и Палих бораца Б;
– Локација 3 (површина градског парка) – 1 киоск и то: Косовска В;
– Локација 4 (улица Вука Караџића пре укрштања са улицом Свете Ане) – 4 киоска и то Вука Караџића А, Вука Караџића Б, Вука Караџића В, Вука Караџића Г;
– Локација 5 (плато у Немањиној улици) – 1 киоск и то: Немањина А.

Скице са локацијама које су предвиђене за постављање киоска биће истакнуте на огласној табли у згради СО Куршумлија.

 • У члану 3. додаје се став 2. који гласи:
  “У случају набавке нових киоска, правни основ за наставак закуподавног односа биће регулисан посебном Одлуком надлежног органа СО Куршумлија”.
 • У члану 4. додаје се став 2. који гласи:
  “Основна делатност монтажних објеката – киоска је трговина (продаја робе на мало примарно штампе, дуванских производа, безалкохолних пића и алкохолних пића и кондиторских производа, папирне галантерије, играчака, телефонских апарата, срећки, сервис мобилних телефона и пратеће опреме, асесоара и др. сличних производа), као и занатско-услужне делатности (мењачница, уплатни шалтери и др.), агенцијске услуге и угоститељска делатност која подразумева продају хране”.
 • Члан 5. мења се и гласи:
  “Учесници у поступку прикупљања писаних понуда дужни су да се пријаве на писарници Општинске управе, најкасније до 9 сати 29.11.2021. године, и притом приложе следећу документацију:
  – за физичка лица: име и презиме, адресу, очитану или копију личне карте;
  – за предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески индентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње;
  – за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
  – доказ о уплати депоита у износу од 50.000,00 динара на уплатни рачун бр. 840-1177804-38, са позивом на број за физичка лица – матични број а за правна лица – ПИБ.
  – износ закупнине која се нуди;
  – назнаку локације киоска уа који се конкурише;
  – доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за пословни простор, из Службе за рачуноводство општине Куршумлија, канцеларија бр. 18;
  – доказ о измиреним обавезама из Одељења локалне пореске администрације и према ЈП за уређивање грађевинског земљишта “Куршумлија”;
  – број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.
  Понуда се подноси Комисији за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се локацију киоска односи;
  На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и контакт телефоном”.
 • Члан 7. мења се и гласи:
  – Изабрани учесници у поступку отварања прикупљених писаних понуда закључују уговор са Општином Куршумлија, у року од 15 дана од дана одржавања поступка отварања прикупљених писаних понуда.
 • У члану 8. бришу се речи: “у јавном надметању” и додају се: “у поступку отварања прикупљених писаних понуда”.
 • Члан 10. мења се и гласи:
  Закупцу се гарантни износ урачунава у закупнину а осталим учесницима у поступку отварања прикупљених писаних понуда гарантни износ се враћа. Ако лице које је понудило највећи износ закупнине у прописаном року не закључи уговор о закупу или у року за постављање киоска одустане од уговора, Комисија ће донети одлуку да се земљиште да у закуп следећем најповољнијем понуђачу. Уколико то лице не прихвати закупнину, поступак се понавља. Лице које одустане по било ком основу од понуде, нема право на повраћај гарантног износа. Поступак се такође понавља уколико лице раскине Уговор пре истека времена одређеног у Уговору.

 

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

План постављања киоска