Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта “Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)”

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације “Центар насеља”
19. марта 2019.
Отварање мултимедијалне документарне изложбе поводом 20 година од НАТО бомбардовања
21. марта 2019.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта “Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)”

ReLOaD је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) на Западном Балкану (у Албанији, Северној Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* и Србији.)

Општина Куршумлија позива све организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије да доставе предлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Куршумлија из следећих приоритетних области:

1. ПОДРШКА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА:

 • Унапређење положаја старих, особа са инвалидитетом и грађана у стању социјалне потребе
 • Развој програма за унапређење квалитета живота Рома
 • Развој постојећих и успостављање нових иновативних услуга социјалне заштите за све маргинализоване категорије друштва

2. МЛАДИ:

 • Култура и креативност младих
 • Подршка програмима које спроводе ОЦД за унапређење квалитета живота младих

3. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

 • Развој програма за унапређење туристичке понуде
 • Подршка еколошким иницијативама и пројектима
 • Рурални развој
 • Подршка домаћој радиности и промоција производа из руралне средине
 • Афирмација и промоција културне баштине, креативних и културних садржаја
 • Очување културно историјских локалитета

Средства за одобрене пројекте износиће од 5 000 до 35 000 евра (противвредност у УСД по важећем УН курсу).

УНДП задржава право да не додели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни предлози  не задовољавају задате критеријуме. Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 9 месеци. Изабрани пројекти требало би да се спроведу у периоду од јула 2019. до марта 2020. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистриране ОЦД-ове у складу с важећим законским прописима у Републици Србији. Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у смерницама за подносиоце пројекта у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Документација за пријаву на Јавни позив општине Куршумлија  може се преузети од 19.03.2019., на сајту општине Куршумлија, слањем  захтева са називом заинтересоване организације на е-маил: privreda@kursumlija.org или лично преузимањем у: канцеларији бр. 23, Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија. Питања се могу постављати до 25.04.2019.год. Одговори на питања биће достављени у писаној форми у року од 3 радна дана од пријема. Одговори на питања ће због транспарентности бити прослеђени свим потенцијалним подносиоцима предлога пројекта или ће бити јавно објављени на веб страници локалне самоуправе.

ИНФОРМАТИВНЕ И МЕНТОРСКЕ СЕСИЈЕ

Инфо-сесија (дан отворених дана) за све заинтересоване организације биће одржана 21.03.2019. у скупштинској Сали општине Куршумлија, Пролетерских бригада бб, у периоду од 12 до 15 часова, како би се представила правила и услови позива.

У току трајања јавног позива биће организована менторска подршка која ће бити отворена и јавна, а датум и место ће бити објављени са сајту локалне самоуправе. Такође, Преглед најчешћих грешака у пријави на прошли јавни позив је доступан са осталим документима за пријаву. Овај документ, као и документ Често постављена питања, имају за циљ да спрече сличне прављење уобичајених грешака при пријави на овај јавни позив.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтеваном документацијом) мора се доставити у три (3) примерка у штампаној форми и једном у електронској форми (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедељак-петак), у периоду од 7 до 15 сати. Са назнаком „За јавни позив“: Општина Куршумлија, Пролетерских бригада бб, 18430   Куршумлија. Електронска копија мора минимално садржавати обавезну пројектну документацију (пројектни предлог, преглед буџета, матрицу логичког оквира и план активности и промоције).

Рок за предају апликација је 29.04.2019.год. у 15 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања пре званичног истека рока. Спољашња страна коверте мора да садржи назив позива за предају предлога пројеката, пуно име и адресу подносиоца пројекта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати пре званичног отварања”. О примљеној пошиљци у ЛС ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему. Сви апликанти који су предали предлоге пројеката, било да су прихваћени или одбијени, биће обавештени најкасније 3. јуна 2019. Резултати ће бити објављени на веб страници општине Куршумлија http://kursumlija.org, као и на огласној табли општине.

Документа за преузимање:

Смернице за апликанте
Анекс 1. Предлог пројекта
Анекс 2. Буџет пројекта
Анекс 3. Логичка матрица
Анекс 4. План активности и промоције
Анекс 5. Административни подаци о подносиоцу пројекта
Анекс 6. Финансијска административна форма
Анекс 7. Изјава о испуњености услова
Анекс 8. Изјава о непостојању двоструког финансирања
Анекс 9. Изјава о партнерству
Анекс 10. Образац биографије
Анекс 11. Изјава о доступности
Анекс 12. Листа за проверу
Информације о честим грешкама, слабим тачкама и препорукама за организације цивилног друштва


ВАЖНО:

Погледајте списак свих измена и допуна јавног позива и/или пратећих докумената (corrigendum) од објављивања позива до сада, како бисте били у току и ваљано припремили свој пројектни предлог.

Датум измене Обавештење
25.04.2019 Због празника се помера рок за предају апликација на 30.04.2019.год. у 15:00 сати
25.04.2019. У документу Анекс 12. Листа за проверу у оквиру јавног конкурса за предају предлога пројекта у склопу ReLOaD-а дошло је до следеће измене: реченица Буџет пројекта попуњен у динарској противвредности (Анекс 2), мења се реченицом  Буџет пројекта попуњен у доларској противвредности (Анекс 2).
25.04.2019 FAQ – Најчешћа питања и одговори који су од значаја за апликанте приликом подношења апликација – преузми

* Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом UNSCR 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности.