Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви

Радници ЈПКД “Топлица” изводе радове у Баћоглавском насељу
25. децембра 2018.
Спортски Центар Вас позива на концерт КУД “Бата Лачковић”
27. децембра 2018.

Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви

I    Општина Куршумлија оглашава бесповратну испоруку 97.500 kg минералног ђубрива KAN  27%  N  физичким  лицима  –  носиоцима  пољопривредног  газдинства  са  територије Општине Куршумлија.

II  На   Јавни   позив   се   може   јавити   физичко   лице   –   носилац   пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављене површине под воћем у 2018. години у  складу  са  Правилником  о  упису  у  регистар  пољопривредних  газдинстава  и  обнови регистрације, као и о  условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (”Службени гласник РС” бр.46/2017), са територије општине Куршумлије.

III    Физичко   лице   –   носилац   пољопривредног   газдинства   које   има   право   на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N, може да преузме највише 500 kg по хектару,   а   највише   за   један   хектар   пријављене   површине   под   воћем,   у   складу   са Правилником. Количина ђубрива по ха, односно по кориснику зависиће од броја пријављених корисника на јавном позиву.

IV  Право  на  бесповратну  испоруку  има  физичко  лице  –  носилац  пољопривредног газдинства.

V Захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27%N,   физичко лице – носилац пољопривредног газдинства   поднеће Општини Куршумлија почев од  26.децембра 2018 год. до 25. јануара 2019. године, на Обрасцу – Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива (у даљем тексту: захтев), објављеном на сајту општине Куршумлија, месним канцеларијама и канцеларији за пољопривреду.

Захтев  из  претходног  става  физичко  лице  –  носилац  пољопривредног  газдинства, може поднети:

–     Општини Куршумлија- писарница;

–     преко   месних канцеларија.

Физичко  лице-  носилац  пољопривредног  газдинства,  у  захтеву  уписује  податке  о пријављеним површинама под воћем са стањем на дан ступања на снагу  закључка Владе РС о  бесповратној  испоруци  минералног  ђубрива  KAN  27%N,    05  Број:  339-9528/2018  од 11.10.2018. године.

VI    Расподела  минералног  ђубрива  KAN  27%N  ће  се  вршити  према  редоследу пристизања захтева.

VII  Физичко  лице  –  носилац  пољопривредног  газдинства  је  дужно  да  преузето минерално   ђубриво   KAN   27%N   искористи   искључиво   за   радове   у  пољопривреди   на површинама пријављеним под воћем, у складу са Правилником.

VIII Неблаговремени и непотпуни захтеви се неће разматрати.

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива

Обавештење – Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви

 

У Куршумлији
25.12.2018 год

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР
Самостални саветник за пољопривреду
Јовица Ђиновић дипл. инж