Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava za poboljšanje uslova stanovanja porodicama raseljenih lica

Izložba fotografija – Crkve i manastiri Kosova i Metohije i Toplice kroz vekove
7. avgusta 2017.
Obezbeđivanje stambenih objekata i parcela u ulici 9. Jugovića
10. avgusta 2017.

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava za poboljšanje uslova stanovanja porodicama raseljenih lica

Na osnovu Ugovora o saradnji između Komesarijata za izbeglice i Opštine Kuršumlija, Komisija za izbor korisnika raspisuje javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama raseljenih lica sa boravištem / prebivalištem  na teritoriji opštine kuršumlija, dodelom paketa građevinskog materijala.

Pomoć za poboljšanje uslova stanovanja dodelom paketa građevinskog materijala mogu da ostvare porodice raseljenih lica, koje žive na teritoriji opštine Kuršumlija, a neophodna im je pomoć za poboljšanje uslova stanovanja i to pod uslovima, u postupku i u skladu sa merilima utvrđenim Pravilnikom o radu Komisije za izbor korisnika.

Maksimalni iznos pomoći za poboljšanje uslova stanovanja ne može preći iznos od 550.000 dinara, a minimalna 200.000 din.

USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Pomoć može biti dodeljena pod sledećim uslovima:

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave);
 2. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi koji su evidentirani kao interno raseljena lica imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Kuršumlija;
 3. da Podnosilac prijave na javni poziv ima u svojini 1/1 ili u susvojini, ili zajedničkoj imovini, sa nekim od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi, nepokretnost koja je upisana u katastru nepokretnosti bez tereta kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
 • nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju ili
 • nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, a ista se nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 3) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

 1. da nepokretnost iz tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, a da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da Podnosilac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 3. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3. ovog člana;
 4. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;
 5. da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove;
 6. da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;
 7. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 8. da se nepokretnost iz tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji opštine Kuršumlija.

Preuzmite ceo javni poziv sa više informacija i potrebnom dokumentacijom