Javni poziv za izbor najmanje 23 korisnika za dodelu pomoći  za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu

Radovi u Ulici Palih boraca u Kuršumliji
7. maja 2019.
Javni poziv za izbor najmanje jednog korisnika (namenjen lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe) za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu
9. maja 2019.
Prikaži sve

Javni poziv za izbor najmanje 23 korisnika za dodelu pomoći  za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu

Na osnovu  Pravilnika o radu Komisija za izbor korisnika dana 17.04.2019. godine objavljuje javni poziv za izbor najmanje 23 korisnika za dodelu pomoći  za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih  lica dok su u raseljeništvu na teritoriji opštine Kuršumlija kroz aktivnosti podrške u otpočinjanju sopstvenog posla

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pomoć namenjena namenjena interno raseljenim licima, kroz nabavku i dodelu opreme i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena interno raseljenim licima, i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Kuršumlija, a neophodna im je pomoć za otpočinjanje sopstvenog posla (u daljem tekstu: Korisnik).

Pomoć je jednokratna i bespovratna i odobrava se u opremi ili materijalu za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu do hiljadu i osamsto eura bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti po mesečnom Infor Euro kursu) po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

USLOVI I KRITERIJUMI

Korisniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva može biti dodeljena Pomoć pod sledećim uslovima:

 1. da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave);
 2. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji opštine Kuršumlija u trenutku objavljivanja javnog poziva;
 3. da je mesto prebivališta/boravišta Podnosioca prijave registrovana najmanje zadnje dve godine na teritoriji opštine Kuršumlija;
 4. da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili poboljšanje uslova života kroz dohodovne aktivnosti u tekućoj godini;
 5. da nisu korisnici pomoći u projektima poboljšanja uslova života više od tri puta (uključujući i ovaj javni poziv);
 6. ukoliko su bili korisnici pomoći u poboljšanju uslova života da su isti namenski koristili;
 1. da su učestvovali i imaju sertifikat o uspešno završenoj obuci za otpočinjanje sopstvenog posla izdatim od projektnog konzorcijuma
 2. da je aktivnost za koju je Pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;
 3. da Podnosilac prijave ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:
 • Za poljoprivrednu delatnosti stočarstvo–daje vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata za pokretanje i/ili obavljanje ovih delatnosti;
 • za zanatsku ili uslužnu delatnost–daje vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnosti
 • za druge delatnosti – preduslove u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

Komisija donosi odluku o dodeljivanju pomoći, na osnovu reda prvenstva, sačinjenog prema kriterijumima propisanim Pravilnikom broj: II-02-89/2018-7 od 14.01.2019. godine.

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnogdomaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);
 3. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);
 4. Izjavu overenu kod nadležnog organa overe da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili poboljšanja uslova života kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 5. Dokaz o prihodima:

– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

 1. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 – 26 godina – dokaz o školovanju(potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 5) ovog stava (dokazi o prihodima);
 2. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 3. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju:

-Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

 1. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

– potvrda o smrti bračnog druga;

– rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

– izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

– presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

 1. Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
 2. Dokaz da ima registrovanu delatnost;
 3. Dokaz da pokreće aktivnost:

(1) da je registrovao i pokreće novu aktivnost,

(2)izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće);

 1. Sertifikat o završenoj obuci za pokretanje sopstvenog posla organizovanog od strane projekta „Druga generacija/ Second Generation“

Svi dokazi  se podnose  u fotokopiji, a originalna dokumenta na zahtev Komisije.

PODNOŠENJE ZAHTEVA

Podnosioci zahteva po javnom pozivu prijavne obrasce preuzimaju u Kancelariji poverenika Komesarijata za izbeglice i migracije u Kuršumliji, ulica Toplička 1, Kuršumlija.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Pisarnice (u prizemlju)  u zgradi opštine Kuršumlija ili poštom na adresu:

Komisija za izbor korisnika projekta „Druga Generacija“ za opštinu Kuršumlija

(Pisarnica Opštine Kuršumlija)

Proleterskih brigana bb

18430 Kuršumlija

 

Rok za podnošenje prijava  je 17.05.2019. godine.

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 036/ 611-300 i 611-985