Јавни позив за избор најмање једног корисника (намењен локалном становништву у стању социјалне потребе) за доделу помоћи за економско оснаживање породица интерно расељених лица док су у расељеништву

Јавни позив за избор најмање 23 корисника за доделу помоћи  за економско оснаживање породица интерно расељених лица док су у расељеништву
9. маја 2019.
Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Барлово станица” и “Барловски вис”
13. маја 2019.

Јавни позив за избор најмање једног корисника (намењен локалном становништву у стању социјалне потребе) за доделу помоћи за економско оснаживање породица интерно расељених лица док су у расељеништву

На основу  Правилника раду, Комисија за избор корисника дана 17.04.2019. године објављује Јавни позив за избор најмање једног корисника (намењен локалном становништву у стању социјалне потребе)  у програму „Друга генерација“ за доделу помоћи  за економско оснаживање породица интерно расељених  лица док су у расељеништву на територији општине Куршумлија кроз активности подршке у отпочињању сопственог посла.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ намењена локалном становништву у стању социјалне потребе, кроз набавку и доделу опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима, и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Куршумлија, а неопходна им је помоћ за отпочињање сопственог посла (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је једнократна и бесповратна и одобрава се у опреми или материјалу за побољшање услова живота социјално угрожених лица, кроз доходовне активности у максималном износу до хиљаду и осамсто еура без ПДВ-а (у динарској противвредности по месечном Инфор Еуро курсу) по породичном домаћинству Корисника.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

 1. да су евидентирани као незапослена лица код Националне службе запошљавања (обавезно за Подносиоца пријаве);
 2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Куршумлија у тренутку објављивања јавног позива;
 3. да је место пребивалишта/боравишта Подносиоца пријаве регистрована најмање задње две године на територији општине Куршумлија;
 4. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшање услова живота кроз доходовне активности у текућој години;
 5. да нису корисници помоћи у пројектима побољшања услова живота више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 6. уколико су били корисници помоћи у побољшању услова живота да су исти наменски користили;
 1. да су учествовали и имају сертификат о успешно завршеној обуци за отпочињање сопственог посла издатим од пројектног конзорцијума
 2. 8.да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 3. да Подносилац пријаве има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
 • За пољопривредну делатности сточарство–даје власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката за покретање и/или обављање ових делатности;
 • за занатску или услужну делатност–даје власник или закупац простора у коме ће обављати делатности
 • за друге делатности – предуслове у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Комисија доноси одлуку о додељивању помоћи, на основу реда првенства, сачињеног према критеријумима прописаним Правилником број: II-02-89/2018-5 од 14.01.2019. године.

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 3. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшања услова живота кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању(потврда надлежне образовне институције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 5) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу:

-Решење надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

 1. За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 1. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 2. Доказ да има регистровану делатност;
 3. Доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2)изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће);

 1. Сертификат о завршеној обуци за покретање сопственог посла организованог од стране пројекта „Друга генерација/ Second Generation“

Сви докази  се подносе  у фотокопији, а оригинална документа на захтев Комисије.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Подносиоци захтева по јавном позиву пријавне обрасце преузимају у Канцеларији повереника Комесаријата за избеглице и миграције у Куршумлији, улица Топличка 1, Куршумлија.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице (у приземљу)  у згради општине Куршумлија или поштом на адресу:

 

Комисија за избор корисника пројекта „Друга Генерација“ за општину Куршумлија

(Писарница Општине Куршумлија)

Пролетерских бригана бб

18430 Куршумлија

 

Рок за подношење пријава  је 17.05.2019. године.

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 036/ 611-300 и 611-985