Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Прва награда за Туристичку организацију Куршумлије на „Изложби сувенира и туристичких публикација“ у Лесковцу
19. новембра 2018.
Оглас за нови термин одржавања Јавне седница Комисије за планове
22. новембра 2018.

Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-113/2018-7 од 08.11.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013, 16/2017 и 24/2017), Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска, дана  21.11.2018. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

 

1. У закуп се издају површине јавне намене на следећим локацијама:

– Парк (5,10,13);

– Вука Караџића (1);

– Косовска (1);

– Топличка (Б,Д).

Скице са локацијама које су предвиђене за постављање киоска биће истакнуте на огласној табли у згради СО Куршумлија.

2. Јавно надметање ће се одржати дана 29.11.2018. године, у просторијама општине Куршумлија, са почетком у 10 часова за локацију „Парк 5“; у 10,10 часова за локацију „Парк 10“; у 10,20 часова за локацију „Парк 13“; у 10,30 часова за локацију „Вука Караџића 1“; у 10,40 часова за локацију „Косовска 1“; у 10,50 часова за локацију „Топличка Б“; у 11,00 часова за локацију „Топличка Д“.

3. Површине јавне намене у закуп се издају на рок до 1 године.

4. Висина почетног износа закупнине је 700,00 динара по м² за локације Парк 5,10,13 и Вука Караџића (1); 500,00 динара по м² за локацију Косовска (1); 300,00 динара по м² за локације Топличка Б и Д.

5. Учесници у јавном надметању дужни су да се пријаве на писарници Општинске управе, најкасније до 9 сати 29.11.2018. године, и притом приложе следећу документацију:

  • Копију личне карте,
  • Доказ о уплати гарантног износа од 50.000,00 динара, на благајни Општинске управе у Куршумлији, канцеларија бр. 18, или на уплатни рачун бр. 840-742152843-59, модел 97, са позивом на број 33-054.
  • Доказ о измиреним пореским обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и доказ о измиреним обавезама према ЈП за уређење грађевинског земљишта „Куршумлија“.

6. Комисија ће коначну одлуку о најповољнијем понуђачу донети на основу понуђеног износа за закупнину.

Комисија задржава право да пре доношења коначне одлуке затражи додатну документацију.

Комисија није у обавези да посебно образлаже своју одлуку.

7. Изабрани учесници у јавном надметању закључују уговор са Општином Куршумлија, у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.

8. Изабрани учесници у јавном надметању су дужни да на закупљеним јавним површинама поставе киоске у року од 60 дана од дана закључења уговора са Општином Куршумлија.

9. Закупац сам сноси трошкове постављања киоска и прикључка на инфраструктуру.

10. Закупцу се гарантни износ урачунава у закупнину а осталим учесницима на јавном надметању гарантни износ се враћа.

 

Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска