Javni poziv za nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska

Sportske igre mladih 08. juna u Kuršumliji
27. maja 2019.
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini
29. maja 2019.

Javni poziv za nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kuršumlija, Komisija za sprovođenje postupka izdavanja površina javne namene za postavljanje kioska, dana 28.05.2019. godine, raspisuje javni poziv za javno nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska.

1. U zakup se izdaju površine javne namene na sledećim lokacijama:
– Park (5);
– Kosovska (1);
Skice sa lokacijama koje su predviđene za postavljanje kioska biće istaknute na oglasnoj tabli u zgradi SO Kuršumlija.

2. Javno nadmetanje će se održati dana 05.06.2019. godine, u prostorijama opštine Kuršumlija, sa početkom u 10 časova za lokaciju „Park 5“ i u 10:10 časova za lokaciju „Kosovska 1“.

3. Površine javne namene u zakup se izdaju na rok do jedne godine.

4. Visina početnog iznosa zakupnine je 700,00 dinara po m² za lokaciju Park 5, kao i za lokaciju Kosovska (1).

5. Učesnici u javnom nadmetanju dužni su da se prijave na pisarnici Opštinske uprave, najkasnije do 09:00 sati 05.06.2019. godine, i pritom prilože sledeću dokumentaciju:
– Kopiju lične karte,
– Dokaz o uplati garantnog iznosa od 50.000,00 dinara, na blagajni Opštinske uprave u Kuršumliji, kancelarija br. 18.
– Dokaz o izmirenim poreskim obavezama iz Odeljenja Lokalne poreske administracije i dokaz o izmirenim obavezama prema JP za uređenje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“.
– Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ranijih zakupa za postavljanje kioska na gradskom građevinskom zemljištu, iz Službe za računovodstvo opštine Kuršumlija, kancelarija br. 18.
– Potvrda da pravno lice ima učešća u kapitalu kod drugih subjekata, iz APR-a.

6. Komisija će konačnu odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti na osnovu ponuđenog iznosa za zakupninu.
Komisija zadržava pravo da pre donošenja konačne odluke zatraži dodatnu dokumentaciju.
Komisija nije u obavezi da posebno obrazlaže svoju odluku.

7. Izabrani učesnici u javnom nadmetanju zaključuju ugovor sa Opštinom Kuršumlija, u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
8. Izabrani učesnici u javnom nadmetanju su dužni da na zakupljenim javnim površinama postave kioske u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora sa Opštinom Kuršumlija.

9. Zakupac sam snosi troškove postavljanja kioska i priključka na infrastrukturu.

10. Zakupcu se garantni iznos uračunava u zakupninu a ostalim učesnicima na javnom nadmetanju garantni iznos se vraća.