Јавни увид – Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији и Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи

106. годишњица Топличког гвозденог пука “Књаз Михаило”
26. септембра 2018.
Конкурс за пољопривреду 2018
1. октобра 2018.

Јавни увид – Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији и Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014 ), чл. 54.-63. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/2015),

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И  У В И Д   у:

 

1. НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КУРШУМЛИЈИ

2. НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ПРОЛОМ БАЊИ

 

 

Јавни увид  одржаће се у трајању од 30 дана, од 27.09.2018. до 26.10.2018.године.

Нацрт плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији и Нацрт плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи биће изложени  на огласној табли у холу и на трећем спрату  зграде СО Куршумлија у периоду трајања Јавног увида.

У току трајања јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа и своје примедбе и сугестије достављати у писменој форми Одељењу за привреду и локални економски развој (урбанистичкој служби), закључно са 26.10.2018.године, када се завршава јавни увид.

Јавна презентација Нацрта  плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији и Нацрт плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи, биће одржана 11.10.2018. године у скупштинској сали Општине Куршумлија,  са почетком у 1100 часова. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица,   и у исто време могу да поднесу своје примедбе и сугестије.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 07.11.2018.године, у скупштинској сали Општинске Управе Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, са почетком у 1100 часова. Јавној седници могу да присуствују и подносиоци примедби на предметна планска документа и том приликом да образложе своје примедбе пред комисијом.

Ближе информације и потребну стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на планска решења,  заинтересована лица могу добити у Одељењу за  привреду  и локални економски развој, канцеларија број 25, у периоду трајања Јавног увида, лично или путем телефона: 027/381-402, локал 124,  у времену од 10 до 14 часова.

 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР

Снежана Радовић, дипл. економиста

 

1. Текст огласа за Јавни увид (word и pdf)

2. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији (текст и графика)

3. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи (текст и графика)

4. Стратешка процена утицаја на животну средину ПДР ППОВ у Пролом бањи.