Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре

Концерт Сање Илића и Балканике, Куршумлија у недељу 13. септембра
9. септембра 2020.
Немањини дани 12. и 13. септембра – Програм манифестације
11. септембра 2020.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре

Општинска управа Општине Куршумлија у складу са чл.50. Закона о планирању и изградњи, чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и чл. 55.– 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре на животну средину.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 11.09.2020.године до 10.10.2020.године.

Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину биће изложени на огласној табли у холу и на трећем спрату зграде СО Куршумлија, као и на интернет страни Општине Куршумлија (www.kursumlija.org), у периоду трајања јавног увида.

Заинтересована физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида разгледати изложена документа и своје примедбе и сугестије доставити у писменој форми Општинској управи Општине Куршумлија, Одељење за привреду и локални економски развој, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија.

Јавна презентација планског документа биће одржана у четвртак, 24.09.2020. године са почетком у 11.00 часова у скупштинској сали Општине Куршумлија. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана по завршетку јавног увида у петак, 16.10.2020. године, са почетком у 11.00 часова, у скупштинској сали Општине Куршумлија. Физичка и представници правних лица која су у току јавног увида поднела примедбе у писаном облику могу да присуствују јавној седници и усмено их образложити.

Јавна презентација и јавна седница биће организоване у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу добити у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број: 25, у периоду трајања јавног увида радним данима од 10-15 часова.