13.06.2024 Референтна каматна стопа НБС – 13.06.2024
29.01.2024 Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине
17.11.2023 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Куршумлија
13.07.2023 Референтна каматна стопа НБС – 13.07.2023
08.06.2023 Референтна каматна стопа НБС – 08.06.2023
06.04.2023 Референтна каматна стопа НБС – 06.04.2023
09.03.2023 Референтна каматна стопа НБС – 09.03.2023
12.01.2023 Референтна каматна стопа НБС – 12.01.2023
12.01.2023 Референтна каматна стопа НБС – 12.01.2023
08.12.2022 Референтна каматна стопа НБС – 08.12.2022
17.11.2022 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Куршумлија
10.11.2022 Референтна каматна стопа НБС – 10.11.2022
06.10.2022 Референтна каматна стопа НБС – 06.10.2022
08.09.2022 Референтна каматна стопа НБС – 08.09.2022
07.07.2022 Референтна каматна стопа НБС – 07.07.2022
09.06.2022 Референтна каматна стопа НБС – 09.06.2022
12.05.2022 Референтна каматна стопа НБС – 12.05.2022
07.04.2022 Референтна каматна стопа НБС – 07.04.2022
12.11.2021 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Куршумлија
10.12.2020 Референтна каматна стопа НБС – 10.12.2020
23.11.2020 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Куршумлија
11.06.2020 Референтна каматна стопа НБС – 11.06.2020
07.05.2020 Референтна каматна стопа НБС – 07.05.2020
09.04.2020 Референтна каматна стопа НБС – 09.04.2020
12.03.2020 Референтна каматна стопа НБС – 12.03.2020
29.11.2019 Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно односно у шумско земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину
29.11.2019 Одлука о измени одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Куршумлија
26.11.2019 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретости за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Куршумлија
06.11.2019 Референтна каматна стопа НБС – 06.11.2019
09.08.2019 Референтна каматна стопа НБС – 08.08.2019
18.12.2018 Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно односно шумско земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину за 2019. годину
18.12.2018 Одлука о накнадама за коришћење јавних добара
18.12.2018 Одлука о локалним комуналним таксама за 2019. годину у општини Куршумлија
23.11.2018 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Куршумлија
12.04.2018 Референтна каматна стопа НБС
14.03.2018 Референтна каматна стопа НБС
23.11.2017 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Куршумлија
08.11.2017 Обавештење о измирењу пореских обавеза по основу четвртог квартала за 2017. годину
09.10.2017 Рефентна каматна стопа НБС
07.09.2017 Рефентна каматна стопа НБС
10.02.2017 Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга (први квартал 2017)
26.12.2016 Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга
01.12.2016 Одлука о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територијиу општине Куршумлија
28.11.2016 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
07.07.2016 Рефентна каматна стопа НБС
19.11.2015 Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину на територији општине Куршумлија
19.11.2015 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Куршумлија
20.02.2015 Образац пријаве за плаћање локалне комуналне таксе за 2015. годину
19.01.2015 Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
22.12.2014 Одлука о локалним комуналним таксама за 2015. годину
30.11.2014 Утврђене просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
30.11.2014 Отпис камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода општине Куршумлија
24.11.2014 Обавештење о условном отпису камате по основу доспелих пореских обавеза
08.05.2014 Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
27.03.2014 Обавештење о истицању рока за подношење пореских пријава порез на имовину, за пореске обвезнике који воде пословне књиге самоопорезивањем на обрасцу ППИ-1
27.02.2014 Обавештење о обавези подношења пријаве за утврђивање постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме
26.02.2014 Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
07.02.2014 Обавештење о условном отпису камате и мировању пореског дуга
23.12.3013 Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
29.11.2013 Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
15.11.2013 Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Општине Куршумлија
15.11.2013 Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Куршумлија
15.11.2013 Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе на територији општине Куршумлија
22.04.2010 Одлука о утврђивању тржишне вредности непокретности 2010
Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе
Захтев за издавање пореског уверења правном лицу
Захтев за издавање пореског уверења за предузетнике
Захтев за издавање пореског уверења за физичка лица
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
Захтев за исправку и отпис неоснованих задужења
Захтев за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода
Захтев за прекњижавање више или погрешно плаћених јавних прихода
Образац за промену података о пребивалишту из ППИ-2
Образац за пријаву посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине
Подношење пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе (за истицање фирме на пословном простору и за забавне игре)
Правилник о обрасцима пријава за порез на имовину
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за физичка лица
Пореска пријава за правна лица (образац ППИ-1)
Пореска пријава за правна лица (прилог-1 уз образац ППИ-1)
Пореска пријава за правна лица (подприлог уз прилог-1)
Пореска пријава за правна лица (прилог-2 уз образац ППИ-1)
Образац пријаве за утврђивање основа за плаћање локалне комуналне таксе за 2014. годину