Локална пореска администрација

Датум Обавештење / одлука
18.12.2018. Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно односно шумско земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину за 2019. годину
18.12.2018. Одлука о накнадама за коришћење јавних добара
18.12.2018. Одлука о локалним комуналним таксама за 2019. годину у општини Куршумлија
23.11.2018. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Куршумлија
12.04.2018. Референтна каматна стопа НБС
14.03.2018. Референтна каматна стопа НБС
23.11.2017. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Куршумлија
08.11.2017. Обавештење о измирењу пореских обавеза по основу четвртог квартала за 2017. годину
09.10.2017. Рефентна каматна стопа НБС
07.09.2017. Рефентна каматна стопа НБС
10.02.2017. Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга (први квартал 2017)
26.12.2016. Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга
01.12.2016. Одлука о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територијиу општине Куршумлија
28.11.2016. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
07.07.2016. Рефентна каматна стопа НБС
21.06.2016. Рефентна каматна стопа НБС
19.11.2015. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину на територији општине Куршумлија
19.11.2015. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Куршумлија
20.02.2015. Образац пријаве за плаћање локалне комуналне таксе за 2015. годину
19.01.2015. Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
22.12.2014. Одлука о локалним комуналним таксама за 2015. годину
30.11.2014. Утврђене просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
30.11.2014. Отпис камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода општине Куршумлија
24.11.2014. Обавештење о условном отпису камате по основу доспелих пореских обавеза
08.05.2014. Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
27.03.2014. Обавештење о истицању рока за подношење пореских пријава порез на имовину, за пореске обвезнике који воде пословне књиге самоопорезивањем на обрасцу ППИ-1
27.02.2014. Обавештење о обавези подношења пријаве за утврђивање постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме
26.02.2014. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
07.02.2014. Обавештење о условном отпису камате и мировању пореског дуга
23.12.3013. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
29.11.2013. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
15.11.2013. Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Општине Куршумлија
15.11.2013. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Куршумлија
15.11.2013. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе на територији општине Куршумлија
22.04.2010. Одлука о утврђивању тржишне вредности непокретности 2010