Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
16. новембра 2021.
Осветљена улица Краљевића Марка
17. новембра 2021.

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Телеком Србија” а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније “Мрче” – ПК44/ПКУ44/ПКО44 на катастарској парцели бр. 477 КО Мрча.

Сагласно члану 20. Закона о процени утицаја на животну средину, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Општинске управе Куршумлија у ул. Пролетерских бригада бб, у канцеларији бр. 25, сваког радног дана у временском периоду од 16.11 – 08.12.2021. године од 10.00 до 12.00 сати.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у скупштинској сали Општине Куршумлија у ул Пролетерских бригада бб у Куршумлији дана 08.12.2021. године у 12.00 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на жиотну средину учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писаном облику Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија.

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину