Потврђени урбанистички пројекти

Датум Пројекат и пратећа документација
20.09.2019. Урбанистичко архитектонска разрада локације за изградњу Фабрике за машинску обраду метала

27.05.2019. Урбанистички пројекат пословно-туристички комплекс на локацији к.п. бр. 3407 КО Куршумлија

14.05.2019. Урбанистички пројекат “Пословно-туристички комплекс” на локацији к.п. бр. 3410 КО Куршумлија

Текст

Урбанистички пројекат “Пословно-туристички комплекс” на локацији к.п. бр. 3410 КО Куршумлија

Графика

1. Главни пројекат реконструкције и доградње
2. Идејно решење летњиковца
3. Идејно решење зграде за ноћење и одмор
4. Објекат техничког прегледа и 5. објеката стоваришта грађевинског материјала
6. Идејно решење спољног базена
7. Идејно решење саобраћајнице

10.12.2018. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде ужег центра града – “Парк Топличког устанка” – на к.п. бр. 5068 КО Куршумлија

Текст

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде ужег центра града – “Парк Топличког устанка” – на к.п. бр. 5068 КО Куршумлија

Графика

1. Парк – КТП
2. Парк – извод
3. Парк – постојеће стање
4. Ситуациони приказ партерног решења
5. Пејзажно уређење
6а. Регулационо нивелационо решење
6б. Карактеристични профили
7. Инфраструктурно решење
8. Подела на целине и фазност реализације 2

08.12.2017. Урбанистички пројекат за изградњу мале хидроелектране “Зебица II” на водотоку “Ђачки поток” – општина Куршумлија
Идејно решење за изградњу мале хидроелектране “Зебица II” на водотоку “Ђачки поток”
Потврда да пројекат није у супротности са важећим планским документима