Ванредна ситуација на делу територије општине Куршумлија у Месним заједницама: Жуч, Мерћез, Луково, Иван Кула и Грабовница

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2019. годину
5. јуна 2019.
Посета шампионима конкурса “Покренимо нашу децу”
8. јуна 2019.

Ванредна ситуација на делу територије општине Куршумлија у Месним заједницама: Жуч, Мерћез, Луково, Иван Кула и Грабовница

На основу члана 39., став. 1, тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/18), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија, дана 07.06.2019. године доноси:

О Д Л У К У

                 ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на делу територијe општине Куршумлија, од 07.06.2019. године од 10,15 часова, следећим Месним заједницама:

                – Жуч,

                – Мерћез,

                – Луково,

                – Иван Кула и

                – Грабовница.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Куршумлија“.

О б р а з л о ж е њ е

                На ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија која је одржана дана 07.06.2019. године, разматрано је стање настало на подручју општине Куршумлија због неочекиване елементарне непогоде.

          Након образложења Команданта штаба о насталој ситуацији и потребе за предузимање мера у појединим областима, Штаб је предложио Председнику општине да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територији општине Куршумлија.

                На основу изложеног донета је Одлука као у диспозитиву.

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                Радољуб Видић, дипл. ецц