Увођење и развој географских информационих система

Географски информациони систем је компјутерски информациони систем који прикупља, складишти, анализира и приказује просторне ентитете и њихове атрибуте за решавање комплексних истраживачких, пројектантских и проблема управљања.

У географском информационом систему се уз помоћ нових технологија рукује мапама, истражују се просторни елементи и њихове особине било да се ради о проналежењу најбољих локација за градњу, решавање питања загађења и заштите животне средине или доношења одлука за решавање разноврсних проблема. Примена ГИС-а континуирано расте а локалне самоуправе све више препознају значај коришћења овог система као неопходног алата за једноставније планирање одрживог развоја.

Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“одобрен је за спровођење у оквиру јавног позива под називом Увођење и развој географских информационих система (ГИС) , Развојног програма Европски ПРОГРЕС, који је Програм више донатора, финансиран од стране Европске уније (ЕУ), Владе Швајцарске и Владе Србије, дизајниран да подржи одрживи развој у југоисточној и југозападној Србији, за које су Европска унија и Влада Швајцарске издвојиле милион евра.

Општи циљ “Општина Куршумлија је повољан амбијент за живот и развој туризма” у складу је са Стратегијом развоја општине, која туризам препознаје као један од приоритетних области за развој општине, чији се потенцијали огледају кроз постојање три бање, јединственог предела природе познатог под називом Ђавоља Варош, ловиштима и прелепим пејзажима. Као једна од најнеразвијенијих општина у Србији, Куршумлија тежи искоришћавању свих потенцијала као начину за побољшање услова живота у њој.

Пројектом су дефинисане активности чија ће реализације довести до резултата као што су:

  • Подизање институционалних капацитета локалних актера у Куршумлији за даљи развој ГИС-а
  • Дизајнирана и успостављена база података ГИС-а са информацијама о туристичким потенцијалима и базе података са просторним информацијама о комуналној инфраструктури
  • Ојачани професионални капацитети и техничко знање о ГИС технологијама у прикупљању и обради геопросторних података запослених у локалним / општинским институцијама општине Куршумлија

Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ представља наставак развоја географских информационих система (ГИС) који је од стране Европског ПРОГРЕС-а препознат као алат за поједностваљење и убрзање планирања и доношења одлука везаних за развој општине те ће у те сврхе општинама корисницима средстава пружити подршку у процесу увођења ГИС система кроз набавку адекватне опреме, обуку запослених, дефинисање институционалног оквира и процедура за рад ГИС-а, и успостављање сарадње релевантних институција на локалном и републичком нивоу које се баве просторним подацима.

Главни носилац пројекта чија имплементација траје четрнаест месеци је општина Куршумлија која ће исти спровести у сарадањи са општинском управом, ЈПКД “Топлица” и Туристичком организацијом општине Куршумлија. Вредност пројекта износи 99.890 ЕУР од чега Европски ПРОГРЕС  исти суфинансира са 84.350 ЕУР.

Очекује се да ће успешна промоција остварених резултата пројекта који ће бити представљен као донаторска подршка даљем развоју ГИС система дати позитивне утицаје на даљи развој општне Куршумлија.