Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање породица кроз расподелу грађевинског материјала

ЈПКД Топлица: Израда нове атмосферске канализације у улици Петра Бојовића
4. марта 2019.
Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање интерно расељених лица кроз расподелу грађевинског материјала
6. марта 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање породица кроз расподелу грађевинског материјала

Комисија за избор корисника дана објављује јавни позив за избор корисника за доделу помоћи  за стамбено збрињавање породица у стању социјалне потребе на територији општине Куршумлија кроз активности расподеле грађевинског материјала

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ намењена локалном становништву у стању социјалне потребе, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена локалном становништву у стању социјалне потребе и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Куршумлија, а неопходна им је помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи ЕУР 4.500,00 еура (у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан испоруке профактуре) а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи ЕУР 1.500,00 еура (једнахиљадаипетстотинаевра) без ПДВ-а (у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан испоруке профактуре) а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Куршумлија, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

 1. да је место пребивалишта/боравишта Подносиоца пријаве регистрована на територији општине Куршумлија;
 2. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој  имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности и то као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката.
 1. да је непокретност из става 1. тачке 4. овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, само уколико се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.
 1.  да предметна непокретност  не испуњава основне услове становања, а да ћесе уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу истановање;
 2.  да предметна непокретност не испуњава основне услове становања, а да ћесе уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу истановање;
 3. да Подносилац и чланови његовог породичног домаћинства нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 4. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини  непокретност у Републици Србији или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности којом конкуришу за помоћ;
 5. да немају приходе којима би могли да обезбеде побољшају услове становања;
 6. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисницидругог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да решеили су решили своје стамбене потребешто се процењује у складу са чланом 2.став 3. осим уколико су били корисници помоћи у виду грађевинског материјала и да иста помоћ није прешла 1.500,00 ЕУР, а да исти износ може да документује;
 7. да се предметна непокретност налази на територији општине;

Комисија доноси одлуку о додељивању помоћи, на основу реда првенства, сачињеног према критеријумима прописаним Правилником.

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

3) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности којом конкуришу за Помоћ; да нису корисници другог програма за трајно решавање стамбених потреба и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу;

4) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичногдомаћинства:

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

−за лица која бораве у неформалном колективном центру-потврда надлежне службе општине да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;

5) Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапосленечланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби зазапошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинствакоји није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена коднадлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе илиизјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензијеу Републици Србији и/или другој држави;

6) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

7) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју

– Решење надлежне Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије задецу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

8) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породицеса инвалидитетом;

9) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активнатуберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивненервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес,хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести,остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана.

10) За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује утим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

11) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

12) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност.

13)Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 14) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

14) Фотографија објекта у тренутку подношења пријаве.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Сви докази  се подносе  у фотокопији, а оригинална документа на захтев Комисије.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Подносиоци захтева по јавном позиву пријавне обрасце преузимају у Канцеларији повереника Комесаријата за избеглице и миграције у Куршумлији, улица Топличка 1, Куршумлија.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице, која се налази у  згради општине Куршумлија или поштом на адресу:

Комисија за избор корисника пројекта „Друга Генерација“ за општину Куршумлија
(Писарница Општине Куршумлија)

Пролетерских бригана бб
18430 Куршумлија

Рок за подношење пријава  је 05.04.2019 године. 

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 027/ 381 402